Terug naar nieuws

Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

Project past in de ontwikkeling van een waterstofhub

Gassen Klimaat 7 september 2021Thessa de Ridder

Energiebedrijf Uniper en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een Memorandum of Understanding getekend voor de productie van groene waterstof op het Uniper Maasvlakte terrein. De 100 MW elektrolyse-installatie moet aangesloten worden op de geplande waterstofinfrastructuur HyTransport.RTM, die het petrochemische complex van klimaatneutrale waterstof moet voorzien.

CO2-reductie
De industrie in Rotterdam gebruikt nu al circa 77 PJ aan – grijze - waterstof per jaar (Nederland: 180 PJ; 1,4 mln ton). De overstap van grijze naar blauwe en groene klimaatneutrale waterstof voor het maken van schonere brandstoffen en de levering van grondstof (feedstock) aan de chemie leidt tot een forse CO2-emissiereductie. In het Klimaatakkoord (2019) zijn plannen voor groene waterstof opgenomen die optellen tot meer dan 800 MW electrolyser capaciteit in 2025 en 15 kiloton uit biogene brandstoffen. In 2030 zou 3-4 GW gerealiseerd moeten worden. De Europese Commissie heeft in haar waterstofstrategie een ambitie verwoord om 10 mln ton waterstof per jaar te produceren. Hiervoor zou 40 GW aan electrolysers gerealiseerd moeten worden.

Infrastructuur
Het voornemen van Uniper en het Havenbedrijf is niet het enige waterstofproject in de Rijnmondse pijpleiding. De helft van alle waterstofprojecten die door Nederlandse initiatiefnemers zijn ingediend voor de Europese IPCEI-ondersteuning zijn hier gelokaliseerd, zo ook het Uniper-project. Het project past in de ontwikkeling van een waterstofhub. De Maasvlakte locatie is geschikt voor de grootschalige waterstof electrolyse omdat het niet alleen kan aansluiten op de in ontwikkeling zijnde regionale (HyTransport.RTM) en nationale waterstofinfrastructuur en de Delta Corridor-buisleidingenbundel, maar ook de aanlanding van elektriciteit uit windparken op de Noordzee, de grote vraag naar duurzame moleculen en de import van waterstof(dragers) via de haven.

Volgende stappen
De electrolyse-installatie moet een initiële capaciteit van 100 MW krijgen, die mogelijk uitgebreid kan worden naar 500MW. Een studie moet informatie geven over de planning en de begroting van het project, waarna de eerste fase van de elektrolyse-installatie kan worden aanbesteed aan leveranciers en contractors. Binnenkort zal worden begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunningen, het verkrijgen van (financiële) steun van diverse overheden, het sluiten van overeenkomsten met alle relevante partners in de waardeketen en de voorbereiding van een investeringsbesluit in 2022.

VEMW, 7 september 2021