Terug naar nieuws

Nieuwe aansluiting op gasnet mogelijk om congestie op elektriciteitsnet te voorkomen

Voorwaarde is wel verduurzaming van het gasgebruik

Elektriciteit 6 september 2021Thessa de Ridder

De Gaswet geeft de mogelijkheid aan het college van burgemeester en wethouders om een gebied aan te wijzen waar het aansluiten van woningen op het gasnet vanwege het algemeen belang noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer door transportschaarste op het elektriciteitsnet (congestie) de woningbouwopgave gehinderd zou worden. Gemeenten moeten dan wel in hun Transitievisie Warmte aangeven hoe het gasverbruik verduurzaamd wordt. Dat antwoordt de staatssecretaris van EZK op kamervragen van de VVD.

Congestie
Op het elektriciteitsnet treedt in toenemende mate congestie op. Filevorming, door de toenemende vraag naar transportcapaciteit voor aansluiting van hernieuwbare energieproductie (zon-PV en wind), elektrificatie van de warmtevraag in de gebouwde omgeving en de industrie, en de elektriciteitsbehoefte van datacentra. Het Rijk heeft sinds 2019 verschillende maatregelen genomen zoals het instellen van een transportindicatie in de SDE+(+), inperking van de redundantie (AMvB n-1) en de voorgenomen Energiewet. De vraag naar transportcapaciteit stijgt sneller dan netbeheerders kunnen realiseren. De regulering voorziet voor de periode van schaarse transportcapaciteit, dus voordat structurele oplossingen door investeringen in de netten geïmplementeerd zijn, in een systeem van congestiemanagement, waarvoor toezichthouder ACM onlangs nieuwe regels heeft voorgesteld.

Gasaansluiting
Decentrale overheden dienen in hun ruimtelijk beleid gericht op nieuwbouw voldoende rekening te houden met de tijdige realisatie van de vitale (energie)infrastructuur. Ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving is afgesproken ‘van het gas los’ te gaan, waarbij een gemeente gebieden mag aanwijzen waar geen gasnet aangelegd hoeft te worden door de regionale netbeheerder. De Gaswet geeft het college van burgemeester en wethouders ook de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen waar het aansluiten van woningen op het gasnet vanwege het algemeen belang noodzakelijk is. De Staatssecretaris geeft in haar beantwoording van de kamervragen aan dat, mocht het zo zijn dat vanwege de transportschaarste op het elektriciteitsnet de woningbouwopgave gehinderd zou worden, een gemeente kan dit meenemen in haar afweging om in zo’n geval toch te kiezen voor een gasaansluiting. Die gemeente moet dan wel in zijn Transitievisie Warmte aangeven hoe het gasverbruik verduurzaamd wordt.

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW: “het is verstandig dat de staatssecretaris de mogelijkheid schetst om toch een gasnet aan te kunnen leggen wanneer dit doeltreffend en doelmatig is. De term ‘van het gas los’ schetste het ongenuanceerde beeld dat dit niet mogelijk zou zijn, met ondoelmatige oplossingen als gevolg. Het moge duidelijk zijn dat de genoemde reden om een gasnet aan te leggen – het tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet – eerst aangepakt moet worden in samenhang, geografische omvang en tijd.”

VEMW, 6 september 2021