Terug naar nieuws

Verplichting verbetert uitvoering reconciliatie gasverbruik

Codewijzing codificeert een in 2019 ingevoerde werkwijze

Elektriciteit Gassen Netwerken30 augustus 2021Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders gepubliceerd m.b.t. de verplichte informatie-uitwisseling tussen de regionale netbeheerder en de leverancier om te komen tot de definitieve vaststelling van de gasvolume-afrekeningen. Hiermee wordt een sinds 2019 gevolgde procedure formeel vastgelegd in de Allocatiecode gas. De procedure stelt de leveranciers in staat om de afrekeningen met de programmaverantwoordelijken (w.o. profielafnemers) beter te kunnen controleren.

Allocatie
Marktpartijen (programmaverantwoordelijken) moeten er voor zorgen dat de hoeveelheid gas die zij op het gasnet invoeden voldoende is om het gasverbruik van hun afnemers te compenseren. Daarvoor is het noodzakelijk dat het gasverbruik van alle afnemers van een programmaverantwoordelijke bekend is. De allocatie zorgt er voor dat dit gasverbruik uurlijks aan de juiste programmaverantwoordelijke toegewezen wordt. Op het moment dat de allocatie wordt uitgevoerd, zijn alleen de meterstanden van de profielafnemers (kleinverbruikers en klein-zakelijke verbruikers) nog niet opgenomen. Als gevolg daarvan is het exacte gasverbruik van de profielafnemers tijdens de allocatie nog niet bekend. Daarom worden voor profielafnemers in de allocatie schattingen gebruikt.

Reconciliatie
Na de allocatie zorgt de zogenaamde reconciliatie er voor dat alle afwijkingen tussen de geschatte gasverbruiken in de allocatie (profiel) en de opgenomen gasverbruiken (meterstanden) worden gecorrigeerd. Het doel van het uitwisselen van de aan de reconciliatie ten grondslag liggende detailgegevens is het verkrijgen van transparantie over de totstandkoming van het definitieve inkoopvolume op grond van de juiste gegevens en het toegerekende inkoopvolume. Het transparante uitwisselen van deze gegevens bevordert het vertrouwen van leveranciers en programmaverantwoordelijken in de uitvoering van het proces. Ook het toevoegen van een plicht voor regionale netbeheerders tot het uitwisselen van deze gegevens aan de Allocatiecode gas komt dit vertrouwen ten goede.

Concreet wordt voorgesteld om per qereconcilieerde aansluiting per kalendermaand het toegerekende volume, het verbruik dat aanleiding is geweest voor de toerekening van de volumes, de afnamecategorie en het standaardjaarverbruik die zijn toegepast in de toerekening aan de desbetreffende leverancier, uit te wisselen tussen de regionale netbeheerder en de leverancier van de profielklant.

VEMW, 30 augustus 2021