Terug naar nieuws

ACM dwingt netbeheerders om congestiemanagement wel toe te passen

Enige effectieve middel in afwachting van realisatie nieuwe transportcapaciteit elektriciteit

Elektriciteit Netwerken25 augustus 2021Thessa de Ridder

De ACM dwingt de elektriciteitsnetbeheerders via een ontwerpbesluit met nieuwe regels, om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement biedt – ter overbrugging van een netverzwaring - spelregels voor het omgaan met filevorming op de elektriciteitsnetten. Het instrument moet er – in afwachting van de realisatie van nieuwe elektriciteit transportcapaciteit – voor zorgen dat schaarse netcapaciteit optimaal benut wordt en transportverzoeken niet onnodig worden geweigerd. VEMW voelt zich gesteund in het besluitvoornemen van de toezichthouder, omdat het een bijdrage levert aan de grote maatschappelijke belangen.

Belang congestiemanagement
Congestiemanagement is belangrijk geworden door de huidige netcapaciteitstekorten. Wanneer transportcapaciteit op het elektriciteitsnet schaars wordt, moet volgens de wet congestiemanagement worden ingezet om de schaarste te beheersen. Wanneer een aangeslotene zijn gecontracteerde transportcapaciteit wil verhogen, mag de netbeheerder daarom dit verzoek alleen weigeren als hij eerst heeft aangetoond dat congestiemanagement niet mogelijk is. De maatschappelijke belangen zijn groot en het codewijzigingsvoorstel kent een lange doorlooptijd. Op 28 april 2020 is het eerste codewijzigingsvoorstel namens het GEN – het wettelijke overleg tussen netbeheerders en netgebruikers - aan de ACM gestuurd. Op dit voorstel hebben representatieve organisaties, namens de aangeslotenen op de elektriciteitsnetten, veel bezwaren geuit. De ACM heeft op 21 januari 2021 de netbeheerders opgedragen een gewijzigd voorstel in te dienen. Op basis van een gewijzigd voorstel d.d. 13 april 2021 heeft de ACM op 19 augustus jl. een ontwerpbesluit gepubliceerd.

Technische en financiële grens
Het ontwerpbesluit vermindert de mogelijkheden van netbeheerders om congestiemanagement te weigeren. De ACM eist dat er altijd een mate van congestiemanagement wordt toegepast voordat een netbeheerder transportverzoeken op grond van congestie weigert. Een transportweigering is niet toegestaan totdat tenminste een minimum aan congestiemanagement wordt toegepast. Aan deze algemene toepassingsplicht is een sluitende lijst van vier uitzonderingen gekoppeld, die een netbeheerder kan vrijstellen van toepassing van congestiemanagement:

  1. Als congestie minder dan één jaar duurt en in hetzelfde gebied de afgelopen 3 jaar geen congestie is opgetreden;
  2. De netbeheerder hoeft geen niet-marktgebaseerd congestiemanagement toe te passen op verbruikende afnemers;
  3. De netbeheerder hoeft alleen congestiemanagement uit te voeren tot aan een financiële grens;
  4. De netbeheerder hoeft alleen congestiemanagement uit te voeren tot aan de technische grens van het kritieke netwerkelement.

Deze vier uitzonderingen stonden weliswaar ook in het ontwerpbesluit, maar zijn door de ACM in belangrijke mate verruimd. De ACM heeft bijvoorbeeld de financiële grens (het bedrag dat congestiemanagement in een bepaald gebied maximaal mag kosten) verhoogd. Ook is de technische grens (de mate waarin de nodige transportcapaciteit de fysiek beschikbare capaciteit mag overschrijden) verhoogd van 120 procent naar 200 procent, onder de aanvullende voorwaarde dat aangeslotenen stuurbaar zijn in hun transportbehoefte.

Maatschappelijke hinder
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de filevorming op de netten is een toenemend probleem dat maatschappelijke ontwikkelingen ernstig hindert. Niet alleen bij de gewenste aansluiting van een duurzame elektriciteitsproductie site, maar ook bij de uitbreiding van een elektriciteitsgebruikerslocatie in de industrie of een nieuwe aansluiting van bijvoorbeeld een datacentrum. VEMW zal gelet of deze grote belangen een zienswijze op het ontwerpbesluit voorbereiden. Daarop vooruitlopend voelen wij ons met het ontwerpbesluit gesteund in de opvatting van de toezichthouder dat op basis van wet- en regelgeving de netbehouder gehouden is tijdig noodzakelijke investeringen in de netten te doen, en in afwachting van de realisatie van de benodigde extra capaciteit, congestiemanagement doeltreffend en doelmatig in te zetten als tijdelijk en geografisch afgebakend instrument.”

VEMW, 25 augustus 2021