Terug naar nieuws

Aanpassing subsidieregeling gericht op reductie CO2-emissies industrie

Aanpassing VEKI en nieuwe submodule Procesefficiëntie-studies

Klimaat Beleid en toezicht23 augustus 2021Thessa de Ridder

De regering heeft een besluit genomen over aanpassing van de subsidieregeling ‘Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie’ (VEKI) en een nieuwe submodule ‘Procesefficiëntie-studies’ onder de ‘Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies’ (Programmalijnen Topsector Energiestudies Industrie). Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Emissiereductie
Het Klimaatakkoord heeft als centraal doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent t.o.v. 1990. Doel van de subsidiemodule is het ondersteunen van haalbaarheidsstudies naar pilotprojecten en milieustudies naar demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Daarnaast worden ook milieustudies, met betrekking tot procesefficiëntie ondersteund ter voorbereiding van versnelde klimaatinvesteringsprojecten (VEKI-projecten) die al vóór 2030 kunnen bijdragen aan kosteneffectief reduceren van CO2-emissies (maatregelenpakket Urgenda: 25 procent emissiereductie in 2020 t.o.v. 1990; een reductie die geldt ook voor de jaren 2021 en verder).

De aanpassingen komen voort uit dat eerder afgesproken Urgenda-maatregelenpakket, én de toezegging aan de industrie om de verhoging van de ODE-heffing te compenseren. Met de beide aanpassingen verwacht de staatssecretaris van EZK de investeringen in procesefficiëntie te kunnen versnellen door maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar aantrekkelijker te maken en om bedrijven te stimuleren met studies die leiden tot concrete besluitvorming over nieuwe investeringen in procesefficiëntie.

VEKI
In de VEKI-regeling wordt het subsidieplafond opgehoogd van 3 naar 15 miljoen euro, en de realisatietermijn veranderd naar drie jaar na beschikking. Bedrijven die niet vallen onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit milieubeheer mogen bedrijfsspecifieke energieprijzen hanteren die afwijken van de standaardwaarden in de Activiteitenregeling milieubeheer. Het budget van de nieuwe VEKI regeling, die per 1 september 2021 ingaat, is opgehoogd van 28 tot 82 miljoen euro.

Procesefficiëntie
De submodule Procesefficiëntie-studies onder de ‘Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies’ is nieuw. De regeling voorziet in een subsidie op de kosten die gemaakt worden om externe kennis te betrekken bij de basic engineering van complexe, grote procesefficiëntie investeringen. Daarbij is bij het nemen van de uiteindelijke investeringsbeslissing door het bedrijf een goed investeringsplan met een technische beschrijving en financieel economische begroting essentieel t.b.v. het aantrekken van externe financiering, en de interne planning. Het minimumsubsidiebedrag is 50.000 euro per project.

Ook wordt de hele regeling TSE-studies (Topsector Energie) verlengd en opengesteld van 15 september tot en met 14 december 2021, met een budget van 7,5 mln euro. Dus ook de andere onderdelen van de TSE-studies regeling (haalbaarheidsstudies, milieustudies of vergelijkbaar) blijven open tot eind van dit jaar. Deze studies helpen de aanvrager te besluiten over het wel of niet starten van en investeren in een mogelijk pilot-, demonstratie- of Versnelde klimaatinvestering (VEKI)-project. Van belang is dat de studies worden gedaan door een onderneming of een samenwerkingsverband, waarbinnen minimaal één van de partijen een belanghebbende van de resultaten is. De resultaten moeten rechtstreeks toepasbaar zijn binnen of door een van de organisaties in het samenwerkingsverband, zodat deze maximaal worden benut.

VEMW, 23 augustus 2021