Terug naar nieuws

Gevaarlijke klimaatverandering noopt tot urgente uitvoering maatregelen

Klimaatverandering ondubbelzinnig gevolg van menselijke activiteiten

Klimaat 10 augustus 2021Karin Burghouwt

Het VN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert in een nieuw rapport, op basis van een scala aan onderzoeken de afgelopen jaren, dat de opwarming van de aarde en de klimaatverandering ondubbelzinnig een gevolg zijn van menselijke activiteiten. Een beperking van de opwarming tot maximaal 1,5-2,0 Celsius is alleen haalbaar door een wereldwijde aanpak van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens VEMW zijn de Nederlandse plannen voor sectoren waaronder de industrie inmiddels gereed en is het nu zaak de uitvoering ter hand te nemen. En daarvoor zijn alle maatregelen én partijen nodig.Parijs akkoord
In december 2015 is door 186 landen het VN Parijs klimaatakkoordgesloten. Daarin staan bindende, gemeenschappelijke afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Een ambitieuze doelstelling. Om deze te realiseren is niet alleen concretisering nodig, maar zijn ook uitvoeringsplannen per lidstaat nodig en controlemechanismen die aantonen dat de gemeenschappelijke doelstelling gehaald wordt door gemeenschappelijke acties. Daar waar dit akkoord ruim 5 jaar geleden nog gebaseerd waren op sterke vermoedens over de relatie tussen menselijke activiteiten en klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, laten onderzoeken van de afgelopen 5 jaar zien dat de genoemde relatie ondubbelzinnig is en bevestigd wordt. Sterker nog, het klimaat verandert gevaarlijk sneller dan eerder ingeschat. Daarmee is er de zekerheid en duidelijkheid om maatregelen te nemen. En kan niet langer gewacht worden omdat anders scenario’s in beeld komen die de mensheid en de aarde gaan treffen met onherroepelijke gevolgen.

Urgentie
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “als het IPCC-rapport iets duidelijk maakt dan is het de ondubbelzinnigheid van de klimaatverandering en de urgentie van acties gericht op de uitvoering van maatregelen. Vergaande veranderingen zijn vereist. Het goede nieuws is dat in Nederland de plannen klaar liggen voor sectoren als de industrie, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Met onder meer het Klimaatakkoord 2030, de 6 Cluster Energie Strategieën (CES) en de 33 Regio Energie Strategieën (RES). Waar het aan schort is de uitvoering van al die plannen, en daarbij zijn alle opties nodig. Om die goed uit te voeren is samenwerking met de overheid cruciaal. We kunnen daarbij niet wachten op internationale afspraken, en maken ons zorgen over de langdurige kabinetsformatie. Er is behoefte aan heel veel meer hernieuwbare energie, zoals groene elektriciteit en koolstofarme waterstof. En infrastructuur voor het transport van die energiedragers en CCS. De industriële en andere energiegebruikers hebben, om hun rol in de transitie te kunnen spelen, naast netbeheerders, investeerders en technologieleveranciers de overheid nodig. Om barrières weg te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving en ruimtelijke inpassing. Om regie te voeren. En om draagvlak te creëren, onder meer door stimulering en bewustwording."

VEMW, 10 augustus 2021