Terug naar nieuws

Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

Routekaart onderdeel lange termijn beleidsagenda energievoorziening

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht7 juni 2021Karin Burghouwt

Het ministerie van EZK wil nog eind dit jaar een eerste beleidsagenda opstellen voor de toekomstige energievoorziening. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een Routekaart 2040 voor Wind-op-Zee. VEMW is betrokken bij die ontwikkeling omdat een doeltreffende en doelmatige voorziening van hernieuwbare elektriciteit - en gas zoals waterstof – essentieel is voor de industrietransitie

Routekaart
Tijdens een door het ministerie van EZK georganiseerd webinar vorige week is gestart met de basis voor een Routekaart 2040 voor Wind-op-Zee. Bovenop de in het Klimaatakkoord opgenomen 11 GW aan WoZ doelstelling voor 2030 zou in 2040 nog eens 27 GW aan windvermogen op zee gerealiseerd moeten worden, optellend tot 38 GW. Deze opgave wordt gezien als een ‘no regret’ onderkant van de 2050-bandbreedte 38-72 GW, die het project Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) in een viertal scenario’s heeft geschetst.

Beleidsagenda
De minister van EZK stuurde december 2020 een appreciatie van de Noordzee Energie Outlook om te komen tot meer duidelijkheid over de gewenste invulling van wind op zee naar de Tweede Kamer. Eén jaar later (december 2021) moet er een eerste beleidsagenda liggen. In het traject om te komen tot een Routekaart 2040 voor Wind-op-Zee kijkt het ministerie samen met netbeheerders, netgebruikers en andere stakeholders naar een doelmatige ontwikkeling van vraag en aanbod in de tijd, en probeert antwoord te geven op vragen als waar elektrolyse moet plaatsvinden voor de waterstofproductie (op zee, bij de aanlanding, bij grote eindverbruikers?) en of – en zo ja hoe – tendering voor kavels op zee moet plaatsvinden om de doelstellingen ook te kunnen realiseren. Belangrijke vragen zijn ook hoe onduidelijkheden kunnen worden opgelost en hoe onzekerheden kunnen worden weggenomen en met garantiestellingen en dergelijke afgedekt.

Het nieuwe kabinet moet in 2022, naast de doelen die uitgewerkt worden in de Routekaart 2040, ook een besluit nemen over de Extra Opgave van 10 GW zodat de elektrificatie doelen behaald kunnen worden.