Terug naar nieuws

Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

Grootste daling sinds de start van de derde fase van het ETS in 2013

Klimaat Beleid en toezicht7 mei 2021Karin Burghouwt

De NEa rapporteert dat de CO2-uitstoot van de Nederlandse EU ETS bedrijven met 11,5% is gedaald in 2020 t.o.v. 2019. Industriële ETS bedrijven zullen in juni productiegegevens aan de NEa leveren, waaruit zal blijken in welke mate de daling toewijsbaar is aan verminderde productie dan wel verduurzaming van productieprocessen.

EU-ETS
In Nederland vallen 419 bedrijven onder het EU-ETS: zij moeten voor hun uitstoot van broeikasgassen emissierechten indienen. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor grofweg de helft van de CO2-uitstoot van Nederland. Uitgesplitst naar sectoren vond in 2020, vergeleken met 2019, een daling van de CO2-uitstoot plaats van 19% in de energiesector, en grofweg 5% in de industrie. De NEa merkt op dat de forse daling in uitstoot binnen de energiesector kan worden verklaard door een lager elektriciteitsverbruik vanwege zowel de coronacrisis als de verschuiving van elektriciteitsopwekking uit steenkool door hernieuwbare bronnen. De NEa stelt dat “Nederlandse kolencentrales gebruikten in 2019 nog voor 143 Petajoule (PJ) aan energie uit steenkool, in 2020 is dat met 54% gedaald naar 65 PJ. Het aandeel biomassa wat de kolencentrales bijstoken is juist flink gestegen, van bijna 18 PJ in 2019 naar 42 PJ in 2020.” De gedaalde CO2-uitstoot van de EU ETS bedrijven is ook zichtbaar in andere lidstaten; dit is de grootste daling van de CO2-uitstoot sinds het begin van de derde fase van het EU ETS in 2013.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De NEa geeft aan dat de coronacrisis een logische reden is van de forse daling van de CO2-uitstoot in de industrie. VEMW kijkt met grote belangstelling naar de data die in juni zullen worden ingediend en geanalyseerd door de NEa. Hieruit moet blijken of de NEa gelijk heeft of dat er sprake is van ontkoppeling van productie en CO2-uitstoot. De onevenredige reductie tussen de energie- en industriesectoren is een logische uitkomst van de efficiëntieprikkel van het EU-ETS: daar waar tegen de laagste kosten de grootste reducties behaald kunnen worden, zullen deze als eerste plaatsvinden. Dit NEa rapport is een signaal dat het EU ETS bijdraagt aan een doelmatige CO2-reductie.”