Terug naar nieuws

Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

Doel moet samengaan met versterking concurrentiekracht industrie

Klimaat Beleid en toezicht22 april 2021Thessa de Ridder

De Europese Raad, Commissie (EC) en Parlement (EP) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Klimaatwet met een CO₂-reductiedoel van 55 procent in 2030 t.o.v. 1990. VEMW steunt het ambitieniveau van het voorlopige Europese akkoord als ook ingezet wordt op de verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht van de industrie. En een wereldwijd gelijk speelveld. Reden om met grote belangstelling uit te kijken naar de uitkomsten van de Amerikaanse klimaattop met 40 wereldleiders, die vandaag en morgen gehouden wordt.

Akkoord
De Europese Raad, Commissie en Parlement hebben woensdagochtend een voorlopig akkoord bereikt over de bindende Klimaatwet met een CO₂-reductiedoel van 55 procent in 2030. De Green Deal van de Europese Commissie beoogde een reductiedoelstelling van ten minste 55 procent in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Inzet van het Parlement was 60 procent reductie in 2030. Omdat rekening gehouden wordt met een CO2-reductie van 2,2 procent door landgebruik (bossen als ‘CO2-sinks’) zou het reële reductiedoel 52,8 procent kunnen gaan bedragen. Het akkoord is voorlopig omdat het uitonderhandelde voorstel van de Commissie volgens de procedure nog een formele instemming behoeft van het Europees Parlement en de lidstaten die verenigd zijn in de Europese Raad. De verwachting is dat dit een formaliteit is.

Een akkoord op de taxonomie t.a.v. de duurzaamheidskwalificatie voor investeringen in onder meer kernenergie en aardgas is er vooralsnog niet. Later dit jaar zal de Europese Commissie met wetsvoorstellen komen om de nieuwe doelstellingen te ondersteunen, zoals aanpassing van die taxonomie verordening, een herziening van het staatssteunkader, een aanscherping en uitbreiding van het Europese emissiehandel systeem ETS, aanscherping van de reductiedoelstellingen voor de landbouw, het transport en de gebouwde omgeving, emissievermindering bij landgebruik en hogere doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Gevolgen
De Nederlandse regering heeft een studiegroep aangesteld om de gevolgen van de nieuwe doelstellingen voor Nederland te onderzoeken. Deze studiegroep onder leiding van Laura van der Geest heeft onlangs haar rapport over de mogelijke gevolgen van de nieuwe Green Deal doelstellingen voor Nederland gepubliceerd. Dit is relevant voor de komende Kabinetsformatie, omdat de nieuwe regering belangrijke en lastige keuzes zal moeten maken over de implementatie van het nieuwe Europese beleid. Ook zal de nieuwe regering in Brussel standpunten moeten bepalen en uitonderhandelen over de nieuwe beoogde wetgeving. Het doel van de studiegroep is niet om advies te geven, maar de belangrijkste overwegingen bij het maken van beleidsbeslissingen in kaart te brengen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij steunen het hogere ambitieniveau van het voorlopige Europese akkoord als ook ingezet wordt op de verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht van de industrie. Beprijzing van CO2-uitstoot door een emissiehandelssysteem zoals het EU-ETS is en blijft een goede manier om reductiedoelstellingen te realiseren. We zien dat de Europese CO2-prijs inmiddels is gestegen tot boven de 45 euro/ton. Die prijs heeft een significant effect van zo’n 45 procent op de gas commodityprijs en 200 procent op de kolenprijs. Met gevolgen voor de elektriciteitsproductie en de industrie. Naast een effectief ETS is het van belang om de industrie ook in staat te stellen haar uitstoot drastisch te verminderen. Daarom zijn wij onder meer in gesprek over aanpassing van het staatssteunkader en vormgeving van een CO2 grensheffing. Met een overeenstemming tussen Raad, Commissie en Parlement wordt duidelijkheid gecreëerd voor de industrie in Europa. Naast die duidelijkheid is een wereldwijd gelijk speelveld nodig. Wij kijken dan ook met grote belangstelling naar de uitkomsten van de Amerikaanse klimaattop met 40 wereldleiders, die vandaag en morgen gehouden wordt.”