Terug naar nieuws

TenneT informeert aangeslotenen over afschakelverplichting

Industrie stelt zich op als noodrem voor het elektriciteitsnet

Elektriciteit Netwerken29 maart 2021Thessa de Ridder

Direct aangeslotenen op de (extra)hoogspanningsnetten van TenneT worden op grond van de Europese afschakelregeling verplicht – deels – af te schakelen wanneer dat nodig is om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening te borgen. TenneT heeft de aangeslotenen per brief d.d. 15 maart geïnformeerd over de omvang van de verplichting per aangeslotene. Die wordt berekend op basis van het tijdens 2019 maximaal genomineerde nettoverbruik (MW). Nu de regeling breed voor het voetlicht wordt gebracht, signaleren VEMW-leden een aantal knelpunten niet of niet-afdoende zijn geadresseerd.

LFDD verdeelsleutel
Direct aangeslotenen op het elektriciteitsnet van TenneT zijn verplicht per 18 december 2022 te voldoen aan de Europese regeling voor automatische verbruiksontkoppeling. Deze ‘low frequency demand disconnection’ (LFDD) betekent dat zij bij een frequentiedaling op het net tot onder de 49,0 Hertz over de functionaliteit moeten beschikken om ofwel zich te laten afschakelen door TenneT, ofwel zichzelf automatisch af te schakelen middels een eigen frequentierelais.

Maandag 15 maart informeerde TenneT per brief de direct aangeslotenen over de hoeveelheid MW die zij per de LFDD-regeling verplicht zijn af te schakelen. Landelijk wordt de LFDD-verplichting verdeeld over aangeslotenen op basis van de tijdens 2019 maximaal genomineerde nettoverbruik. Dit leidt ertoe dat aangeslotenen met een incidenteel erg hoog verbruik, ook een omvangrijke verplichting krijgen toegewezen. TenneT gaat uit van het genomineerde piekvermogen om te borgen dat ook in een worst-case scenario - waarbij grootverbruikers zich in piekverbruik bevinden – wordt voldaan aan de vereisten uit de Europese Netcode Emergency & Restoration (NC ER). Aangeslotenen die beschikken over een eigen opwekinstallatie en tijdens onderhoud het weggevallen eigen opwekvermogen uit het net moeten onttrekken, krijgen daardoor een relatief omvangrijke afschakelplicht. VEMW voert nader overleg om te onderzoeken of een herijking van de verdeelsleutel noodzakelijk en mogelijk is. Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde dat er een landelijk uniforme (non-discriminatoire) verdeelsleutel gehanteerd blijft.

Communicatie bij heropstarten
Wanneer zich een LFDD-situatie voordoet door een ongewenste frequentiedaling, dient er duidelijke communicatie plaats te vinden tussen TenneT en de direct aangeslotenen over het heropstarten van de afgeschakelde verbruikseenheden. De hierbij gebruikte procedure laat nog ruimte voor stroomlijning en scherpere procedure-afspraken, om naast de afschakeling ook de inschakeling van industriële grootverbruikers snel en gecoördineerd uit te voeren en economische- en milieu schade bij een frequentiedaling tot een minimum te beperken.

Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “De LFDD-regeling als nu door de ACM vastgelegd in de Netcode Elektriciteit is tot stand gekomen na goed overleg tussen o.a. VEMW en de gezamenlijke netbeheerders. VEMW is verheugd met de tot nu toe weloverwogen besluitvorming. De industrie draagt via deze pijnlijke maar noodzakelijke regeling significant bij aan het in stand houden van het Europese elektriciteitsnet, door te allen tijde paraat te staan om binnen milliseconden industriële processen af te schakelen; een tot voor kort ondenkbare invulling van de rol van de industrie. De grootverbruikers worden hiermee de laatste noodrem voor het beschermen van het Europese elektriciteitsnet. Het uitvoeren van een dergelijk ongehoord snelle afschakeling op een veilige manier is een enorm kostbare en complexe opgave. VEMW vindt het dan ook van het grootste belang om tijdens de uitrol van de LFDD hierover in goed overleg met de netbeheerders te blijven.”