Terug naar nieuws

Nationaal Water Programma geeft richting aan aanpak grote wateropgaven

Beleid en toezicht19 maart 2021Karin Burghouwt

Om Nederland ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp NWP is gereed en ligt vanaf 22 maart 2021 voor iedereen ter inzage. Tot en met 21 september 2021 kan een zienswijze naar voren worden gebracht op dit programma en op de bijlagen daarvan: de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022 – 2027.

Grote uitdagingen
Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moeten infrastructurele werken zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf. Daarom wordt in het NWP gepleit voor een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw.

Samenwerking noodzakelijk
Het Rijk kan de ambities van dit NWP niet alleen realiseren zo is te lezen in het plan: voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven zijn goede samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk. Samenwerking is bijvoorbeeld nodig voor een goede zoetwatervoorziening. Nederland moet in 2050 weerbaar zijn tegen zoetwatertekorten. Daarom werkt het rijk in de planperiode van het NWP samen met de zoetwaterregio’s en de gebruikers aan maatregelen om ervoor te zorgen dat Nederland ook in droge perioden over voldoende zoetwater beschikt voor bijvoorbeeld landbouw, natuur, industrie en scheepvaart.

VEMW- Ladder voor duurzaam industrieel watergebruik
Industrie is een van de economische sectoren die afhankelijk zijn van voldoende water van goede kwaliteit. Een van de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is duurzaam economisch groeipotentieel, en een van de doelstellingen van het Deltaprogramma Zoetwater is de concurrentiepositie bevorderen. Mede daarom benadrukt het NWP dat duurzaam ondernemende, waterafhankelijke industriële bedrijven ook in de toekomst moeten blijven beschikken over voldoende water. Dit vereist inspanningen van de waterbeheerder, maar ook van de bedrijven zelf. De door VEMW ontwikkelde Ladder voor duurzaam industrieel watergebruik, onderdeel van het NWP, laat zien hoe bedrijven invulling kunnen geven aan de verduurzaming van het watergebruik.

Bron: Ministerie van I&W