Terug naar nieuws

Scherpe kritiek adviescollege regering op nieuwe Energiewet

ATR ondersteunt VEMW-kritiek en ontraadt indiening wetsvoorstel

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving17 maart 2021Thessa de Ridder

De doeltreffendheid en doelmatigheid van het wetsvoorstel Energiewet is niet vast te stellen omdat de verplichtingen onvoldoende zijn uitgewerkt. Vanwege het gebrek aan uitwerking is het niet mogelijk te bepalen of het voorstel voor de minst belastende opties kiest en of de verplichtingen werkbaar zijn voor partijen in de energievoorziening. De regeldruk is niet goed in kaart gebracht en onduidelijk is waarom warmte geen onderdeel is van het ordeningskader. Dat stelt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR, vh. Actal), en dat college ontraadt de minister van EZK om het voorstel in te dienen. VEMW beschouwt het ATR-advies als een stevige ondersteuning van haar zienswijze.

Energiewet
De Energiewet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 met als doel de energietransitie te ondersteunen en bij te dragen aan een duurzame, CO2-arme energievoorziening die volgens het voorstel ruimtelijk inpasbaar, veilig, betrouwbaar en betaalbaar moet zijn. Met het wetsvoorstel worden Europese en nationale beleidswensen geïmplementeerd. Het wetsvoorstel bouwt voort op de bestaande marktordening. Het werkt o.a. de kaders verder uit voor de toekomstige systeemintegratie, stelt randvoorwaarden aan de wijze waarop energiedata wordt verzameld, beoogt actieve afnemers te stimuleren om mee te doen in de energietransitie, en zou eindafnemers meer moeten beschermen.

Advies
ATR geeft in zijn advies aan dat het niet mogelijk is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het wetsvoorstel Energiewet vast te stellen omdat de verplichtingen onvoldoende zijn uitgewerkt. Het college constateert dat het vanwege het gebrek aan uitwerking niet mogelijk is te bepalen of het voorstel voor de minst belastende opties kiest en of de verplichtingen werkbaar zijn voor partijen in het veld. Onduidelijk is waarom Warmte geen onderdeel vormt van het ordeningskader. Bovendien is de regeldruk niet goed in kaart gebracht. Dit alles overziend adviseert het college om het voorstel niet in te dienen.

Het college benadrukt in haar advies dat het dictum geen oordeel bevat over de wenselijkheid van een herordening van de gas- en elektriciteitsmarkt in een geïntegreerde energiemarkt. Het dictum geeft aan dat de onderbouwing van het voorstel nog onvoldoende is voor goed afgewogen besluitvorming. Bij dit oordeel speelt met name de overweging dat de regeldrukgevolgen pas bij lagere wetgeving in beeld wordt gebracht. Daardoor kunnen de uiteindelijke gevolgen niet worden meegewogen bij de besluitvorming over het voorstel.

Zienswijze
VEMW heeft op 11 februari 2021 haar zienswijze gegeven op het wetsvoorstel. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ATR legt de vinger op de gevoelige plek: veel wezenlijke zaken haalt de minister uit de Wet om ze door middel van Ministeriële Regelingen of AmvB’s naar eigen inzicht te kunnen regelen. Dit is niet alleen een inbreuk op de rechtszekerheid, het maakt het onmogelijk voor belanghebbenden om binnen vooraf bepaalde wettelijke kaders de meest doeltreffende en doelmatige oplossingen te vinden. Ik beschouw het advies dan ook een stevige ondersteuning van de VEMW zienswijze.“