Terug naar nieuws

Groen gasproductie heeft boost nodig

Productie-opschaling nodig om ambitie klimaatakkoord te halen

Gassen Klimaat 16 maart 2021Karin Burghouwt

TKI Nieuw Gas en RVO ondersteunen via hun innovatieportfolio de productie van groen gas. Sinds 2012 zijn 68 projecten afgerond die gebruik hebben gemaakt van 46 mln euro ondersteuning. Er moet nog wel een aantal knelpunten worden weggenomen om de ambitieuze doelstelling van 2 mrd m3 per jaar in 2030 – 5 procent van het binnenlands gasverbruik - te realiseren. Dat blijkt uit de TKI Nieuw Gas innovatieanalyse van groen gasprojecten uit de Energieakkoord-periode 2012-2020.

Stimulering
De stimulering van de productie van groen gas is grotendeels tot stand gekomen door innovatieprogramma’s van TKI Nieuw Gas en RVO, die bedrijven de mogelijkheid bieden om te investeren in opschaling en versnelling van de productie van groen gas. Het totaal aantal vergistings- of vergassingsprojecten in Nederland groeit sinds 2008 met iets minder dan 8 projecten per jaar. Om in de buurt te komen van de productiedoelstelling van 2 mrd m3 per jaar in 2030 uit het Klimaatakkoord, is opschaling nodig en moeten – bovenop de reeds gerealiseerde 200 mln m3 - ieder jaar 8 nieuwe projecten starten van gemiddeld zo’n 20 miljoen m3 groen gas. Uit de Routekaart Groen Gas blijkt dat het productiepotentieel niet zozeer moet komen van biomassavergisting (naar schatting 13,8 PJ groen gas per jaar) maar van nieuwe vergassingstechnologieën, zoals superkritisch water vergassen. Vergassing zou volgens de routekaart een potentieel opleveren van bijna 38 PJ groen gas productie per jaar.

Knelpunten
Het wegnemen van technische barrières heeft al wel resultaten opgeleverd, maar er is nog veel werk te verzetten als het gaat om maatschappelijk draagvlak, financiering en samenwerking in de keten. Het onderzoek concludeert dat voor verzilvering van het potentieel ook een aantal regulatore knelpunten t.a.v. onder meer de garanties van oorsprong (Europese afstemming) en de opzet van het subsidie-instrument SDE++ (groen gas projecten vissen vaak achter het net) opgelost moeten worden.

Innovatie
De onderzoekers concluderen dat de techniek van vergisting op zich voldoende ver ontwikkeld is. Er is vooral nog winst te halen uit voor-of nageschakelde technologieën die in staat zijn om meer waarde aan de te vergisten of vergassen biomassa te onttrekken. Bij vergassingstechnologie is het met name de stap naar groen gas die aandacht behoeft. Omdat groen gas de enige afzetroute voor biomassavergassing is binnen de SDE++, kunnen vergassingsprojecten pas opschalen als de opwaardering naar groen gas marktrijp is. De opname van de levering van syngas of waterstof uit een vergasser als verbredingsoptie kan voor een groei van het aantal projecten zorgen en zo de ontwikkeling in deze sector versnellen. Daarnaast is het goed om voor vergassingtechnologie nog eens heel goed naar de stimuleringsinstrumenten te kijken omdat vanuit de markt wordt aangegeven dat ze met de huidige mix niet goed uit de voeten kunnen. Vooral de fase vlak voor commercialisatie levert volgens TKI en RVO problemen op.