Terug naar nieuws

Consultatie wetsvoorstel beëindiging gaswinning Groningen

Voorstel ‘wat na nul’ moet Gaswet en Mijnbouwwet wijzigen

Gassen Beleid en toezicht9 maart 2021Thessa de Ridder

De minister van Economische Zaken (EZK) heeft een internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel ‘wat na nul. Dit voorstel voorziet in een wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet in verband met de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld en de periode na sluiting. De consultatie is opengesteld tot 6 april 2021. VEMW overweegt een zienswijze in te dienen na bespreking van het wetsvoorstel met haar achterban.

Reikwijdte
Omdat het wetsvoorstel betrekking heeft op de – beëindiging van – de gaswinning in Groningen heeft het direct gevolgen voor de inwoners en regionale overheden van Groningen, de vergunninghouder voor gaswinning uit het Groningenveld (NAM), de afnemer van het gas gewonnen uit Groningen (GasTerra), en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (GTS), maar mogelijk ook voor de eindafnemers van laagcalorisch gas. Mogelijk, omdat de gasvoorziening met laagcalorisch gas wordt overgenomen door hoogcalorisch gas met stikstof te converteren tot pseudo Groningengas.

Het wetsvoorstel moet de inwoners van Groningen en betrokken marktpartijen duidelijkheid en zekerheid bieden met betrekking tot de definitieve sluiting van het Groningenveld. Na sluiting moet monitoring bijdragen aan borging van de veiligheid. De sluiting betekent voor vergunninghouder NAM dat een belangrijk deel van de activiteiten, namelijk de winning uit het Groningenveld, stopt. Voor GTS en GasTerra betekent het dat hun rol in de eindfase een daarop aangepast kader krijgt. Na sluiting komen deze taken te vervallen.

Reservemiddel
Alvorens de gaswinning uit het Groningenveld geheel wordt beëindigd zal het na oktober 2022 ingezet worden als reservemiddel om de voorzieningszekerheid te kunnen borgen op de koude winterdag. Dat betekent dat het niet langer op een temperatuurafhankelijk jaarvolume wordt gestuurd, maar op een minimumflow (‘waakvlam’), waarbij dan in specifieke uitzonderlijke gevallen de gaswinning kan worden aangepast om de gasvoorziening overeind te kunnen houden. Het wetsvoorstel past de regelgeving op deze – tijdelijk - gewijzigde inzet aan, én legt het definitieve einde van de gaswinning uit het Groningenveld – naar verwachting tussen 2025 en 2028 - wettelijk vast. Met dat definitieve einde komt ook de kernactiviteit van GasTerra te vervallen. Wettelijke bepalingen die op de taken van GasTerra zien worden daarmee overbodig en uit de wet geschrapt.

Operationele strategie
In het kader van de jaarlijkse procedure voor de vaststelling van de operationele strategie wordt de nog benodigde inzet van het Groningenveld beoordeeld en door het jaar heen gemonitord op basis van input van onder meer GTS, NAM, SodM, regionale overheden en de Minister van EZK. Zodra de Minister duidelijkheid heeft over het moment waarop ook de laatste productielocaties niet meer als reservemiddel nodig zijn voor de borging van de leveringszekerheid stelt hij de datum van definitieve sluiting vast voor inwerkingtreding van een aantal bepalingen in dit wetsvoorstel.