Terug naar nieuws

SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

Aansluiting regeling op de praktijk voor verbetering vatbaar

Klimaat Beleid en toezicht25 februari 2021Thessa de Ridder

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de SDE++ openstellingsronde in 2021. De minister is hierover geadviseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In het advies van het PBL zijn verschillende nieuwe categorieën doorgerekend die passen bij de verbreding van de regeling met het oog op het stimuleren van CO₂-reductie. Volgens VEMW is de verbreding een belangrijke stap om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen halen. Om naast doelmatig doeltreffender te kunnen zijn, is verbetering van de regeling nodig om beter op de praktijk van de industrie aan te sluiten.

Subsidiebehoefte
De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) is sinds 2008 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord is de SDE+ voor hernieuwbare energieproductie verbreed tot de SDE++ regeling. Die verbrede regeling moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het kosteneffectief realiseren van het streven van het kabinet naar 49 procent CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Aan projecten voor hernieuwbare energieproductie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting van biomassa zijn categorieën toegevoegd voor technologieën die zijn gericht op CO2-emissiereductie in de industrie. Voor het jaar 2021 zijn die thema’s elektrische boilers, warmtepompen, waterstofproductie via elektrolyse, restwarmte uit de industrie en datacenters, en transport en opslag van CO2 (CCS). Het kabinet stelt voor de 2021 tender een budget van 5 miljard euro beschikbaar (2020: twee tenders van elk 5 mrd euro). De tenderregeling kent 4 fases, met opeenlopende fasegrenzen: 60, 80, 115 en 300 euro/ton CO2.

De subsidie wordt voor een periode van 15 jaar toegekend op basis van een tenderregeling. Per jaar wordt bekeken of de categorieën aangepast moeten worden en eventueel nieuwe technologieën moeten worden toegevoegd. Jaarlijks wordt de kostprijs van te ondersteunen hernieuwbare energie opties en CO2-reducerende technologieën in de industrie bepaald. Naast het zogenaamde basisbedrag zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de regeling. PBL adviseert - met ondersteuning van TNO, DNV GL, Guidehouse en Witteveen en Bos – het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de SDE++ stimuleringsregeling.

Veranderingen
Ten opzichte van het advies voor en de regeling in 2020 is de regeling in 2021 verbreed tot zo’n 40 categorieën. De verbreding heeft betrekking op bio-etheenproductie, recycling van grondstoffen ([bio]chemisch en fysisch), geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, elektrificatie van offshore productieplatformen en CCU voor de glastuinbouw.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de door de minister ingezette verbreding van de regeling is een belangrijke verbetering die helpt om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen halen. De gemaakte keuzes, gericht op technologieën is begrijpelijk uit oogpunt van de systematiek van de SDE++, maar onvoldoende om doelmatig én doeltreffend de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen realiseren. Wij pleiten dan ook voor een aantal verbeteringen in de regeling, waardoor deze beter op de praktijk van de industrie aansluit. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de inpassing van technologieën in industriële processen en de benodigde aansluiting op de energievoorziening. Meer mogelijkheden voor toepassing van groene waterstof als grondstof én voor ondervuring van bijvoorbeeld hoge temperatuurprocessen dient meegenomen te worden. En ook is verbreding met scope 2 en ook mogelijk scope 3 emissies nodig om belangrijke opties mogelijk te maken. Wij gaan graag in gesprek met de minister om die verbeteringen voor de komende jaren in gang te zetten.”

De SDE++ 2021 wordt opengesteld van 21 september t/m 14 oktober 2021. Potentiële aanvragers zullen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nader worden geïnformeerd over de precieze subsidieparameter