Terug naar nieuws

Onderzoek ACM naar ruimte netwerkbedrijf voor waterstof(experimenten)

Update ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’

Gassen Beleid en toezicht19 februari 2021Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM onderzoekt hoe zij binnen de bestaande wettelijke kaders ruimte kan geven aan het netwerkbedrijf (lees: Gasunie) (en de netbeheerder, lees: GTS) om binnen grenzen en onder randvoorwaarden te experimenteren met waterstof. De resultaten van het onderzoek zullen in een definitieve leidraad worden opgenomen. VEMW wacht de publicatie met belangstelling af.

Regulering
Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie als duurzame vervanger van fossiele moleculen (aardgas, kolen, olie). Een te ontwikkelen – virtuele - waterstofmarkt kan een basis vormen voor doelmatige commoditykosten, en een – fysieke - waterstofinfrastructuur is nodig om toegang tot die markt te krijgen. Daarvoor is regulering van markt en toegang, die we nu al kennen voor onder meer de elektriciteits- en (aard)gasvoorziening, essentieel. De ontwikkeling van een grensoverschrijdende markt en infrastructuur kan door een grotere liquiditeit en kleinere volatiliteit leiden tot doelmatiger kosten. Naast de doorontwikkeling van waterstofproductie door innovatie en vergroting van de schaalgrootte om te komen tot kostenreductie, zijn ook die voorzieningskosten van groot belang om te komen tot haalbare businesscases voor de duurzame toepassing van waterstof als grondstof en brandstof in onder meer de industrie.

Leidraad
In het voorjaar van 2020 heeft toezichthouder ACM de concept ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’ geconsulteerd. De ACM heeft hierop verschillende reacties, waaronder een van VEMW , ontvangen. De toezichthouder onderzoekt nu hoe zij binnen de bestaande wettelijke kaders ruimte kan geven aan het netwerkbedrijf (lees: Gasunie) (en de netbeheerder, lees: GTS) om binnen grenzen en onder randvoorwaarden te experimenteren met waterstof. Daarbij zal ACM rekening moeten houden met de impact van wetgevingstrajecten, zoals de Energiewet en tijdelijke taken AMvB, en Europese ontwikkelingen rondom de Green Deal. ACM was voornemens medio september 2020 een definitieve leidraad vast te stellen en te publiceren. Omdat onderzoek nog niet afgerond is laat die definitieve leidraad nog op zich wachten. VEMW wacht de uitkomsten van het onderzoek met belangstelling af.