Terug naar nieuws

Bestuurlijke afspraken geven impuls aan aanpak opkomende stoffen

Afspraken bekrachtigd door Stuurgroep Water

Beleid en toezicht2 februari 2021Karin Burghouwt

De aanpak van de zogenaamde opkomende stoffen krijgt een impuls nu bestuurlijke afspraken daarover op 20 januari jl. zijn bekrachtigd door de Stuurgroep Water onder voorzitterschap van minister Cora van Nieuwenhuizen. De afspraken moeten leiden tot acties ter verbetering van de waterkwaliteit. Behalve over opkomende stoffen zijn er ook afspraken gemaakt over de aanpak van medicijnresten in water en over de aanpak van grensoverschrijdende belasting met nutriënten en andere stoffen.

Bestuurlijke versnellingstafels
De afspraken zijn tot stand gekomen aan zogenaamde bestuurlijke versnellingstafels. Deze moesten een extra impuls geven aan de prioriteiten van de Delta-aanpak waterkwaliteit. De Delta-aanpak vloeide in 2016 voort uit de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Aan de versnellingstafel opkomende stoffen zaten vertegenwoordigers van het Rijk (I&W), waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en de drinkwatersector. Namens de industrie waren de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en VEMW betrokken.

Aanpak via vijf sporen
De aanpak van opkomende stoffen ofwel nieuwe en onbekende stoffen die nog niet genormeerd zijn, gaat via vijf sporen lopen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is één van die sporen. De taken op dat gebied moeten worden versterkt. Partijen moeten om te beginnen in beeld brengen hoeveel capaciteit (en eventueel budget) binnen de organisatie nodig is om de VTH-taak beter in te vullen. Een ander spoor gaat over transparantie en signalering waarbij drinkwaterbedrijven, bevoegde gezagen en de industrie afspraken maken over wederzijdse transparantie en het toegankelijk maken van gegevens over stoffen in industriële lozingen.