Terug naar nieuws

ACM staat netbeheerder GTS toe kosten versneld in rekening te brengen

Besluit legt risico’s energietransitie eenzijdig bij netgebruikers

Gassen Beleid en toezicht, Netwerken2 februari 2021Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM staat landelijk gasnetbeheerder GTS toe om kosten voor in het verleden gedane investeringen in het netwerk versneld in rekening te brengen bij netgebruikers. Daarmee wil ACM in het Methodebesluit GTS voor de volgende reguleringsperiode 2022-2026 rekening houden met de toekomstige afname van het (aard)gasgebruik als gevolg van de energietransitie. VEMW stelt bij eerste lezing vast dat een aantal wezenlijke punten die zij ingebracht heeft op het ontwerpbesluit terzijde zijn geschoven door de ACM en beraadt zich op volgende stappen.

Regulering
In een methodebesluit stelt de ACM per netbeheerder de toegestane inkomsten vast op basis van de efficiënte kosten voor haar bedrijfsvoering. Op basis daarvan mag de netbeheerder tarieven in rekening brengen aan netgebruikers, zoals industrieën, elektriciteitscentrales, producenten en energieleveranciers. Op die manier blijven de tarieven van netbeheerders, die monopolisten op hun eigen netwerk zijn, op een redelijk niveau voor de afnemer en hebben netbeheerders een prikkel om efficiënt te werken. Landelijk netbeheerder GTS brengt de kosten van haar gastransportnet via (transport)tarieven in rekening bij netgebruikers.

Na consultatie van het ontwerpbesluit, met een reactie van zevenpartijen op de energiemarkt waaronder VEMW, heeft ACM gisteren het Methodebesluit 2022-2026 voor GTS vastgesteld.

Versnelde afschrijving kosten
Met het oog op de afname van het aardgasgebruik in de toekomst als gevolg van de energietransitie en de afbouw van de gaswinning uit het Groningen gasveld biedt ACM aan GTS de ruimte om bij netgebruikers de komende jaren kosten - die voortkomen uit de gedane investeringen in het gasnetwerk - eerder in de tijd in rekening te brengen door een lineaire afschrijving te vervangen door een versnelde afschrijving met een factor 1,3. De motivatie van ACM: hoe kleiner de groep gasverbruikers en hun gasverbruik wordt, hoe hoger de tarieven per afnemer moeten worden om de kosten van GTS te vergoeden. ACM beoogt door nu al rekening te houden met deze ontwikkeling, een stijging van de tarieven op langere termijn te beperken. Een aantal elementen is uitgezonderd van de versnelde afschrijving. Het gaat hierbij om onderdelen van het gasnetwerk die in de toekomst worden overgedragen aan het waterstofnet (hergebruik). ACM schat het effect in op 10 procent verlaging van de extra, versnelde afschrijving.

Doelmatige kosten
Om de toegestane inkomsten te bepalen, vergelijkt ACM de prestaties van GTS met die van andere Europese gastransportbedrijven. Uit deze benchmark-vergelijking blijkt dat GTS nog aan doelmatigheid kan winnen: de benchmark-score wordt vastgesteld op 93,7 procent (ontwerpbesluit: 86,2 procent). De uiteindelijke korting op de toegestane inkomsten als gevolg van deze inefficiëntie is daarmee 6,3 procent-punt. Deze korting is volgens de ACM 7,5 procent lager dan in het ontwerpbesluit door toepassing van een marge. Een voorzichtigheidsmarge (2,5%) en een marge (5%) omdat GTS volgens het besluit meer dan andere netbeheerders gevoelig is voor veranderingen in het redelijke rendement (WACC) in het gebruikte benchmarkmodel.

Tariefeffecten
De ACM schat de kosten op basis van gerealiseerde kostengegevens. Op basis van zienswijzen stelt de ACM vast dat dit voor de kapitaalkosten van GTS tot een overschatting leidt. Daarom gaat de ACM die schatting jaarlijks corrigeren in de tarievenbesluiten. Dat doet zij op twee punten. Door de rente in de vergoeding voor vermogenskosten (WACC) jaarlijks te corrigeren op basis van de werkelijke rente en door de schatting van de investeringen aan te passen op basis van de gerealiseerde investeringen van GTS.

De ACM houdt rekening met ontwikkelingen in het kader van de energietransitie en de afbouw van het Groningen gasveld, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de inkomsten van GTS niet hoger zijn dan de noodzakelijke kosten die het bedrijf moet maken om zijn taken uit te kunnen voeren. Netgebruikers van gas betalen zo volgens de ACM niet meer dan nodig is. Als gevolg van het methodebesluit ontvangt GTS vanaf 2022 jaarlijks 3,8 procent minder inkomsten. Dit kan leiden tot lagere tarieven voor netgebruikers, afhankelijk van de hoeveelheid getransporteerd gas.

VEMW stelt bij eerste lezing vast dat een aantal wezenlijke punten die zij ingebrachtheeft op het ontwerpbesluit terzijde zijn geschoven door de ACM en beraadt zich op volgende stappen.

VEMW, 2 februari 2021