Terug naar nieuws

Herziening best beschikbare technieken koelwater dringend gewenst

Resultaten VEMW enquete koelwater

Wet- en regelgeving25 januari 2021Karin Burghouwt

Herziening van het BREF-document waarin de best beschikbare technieken voor industriële koelsystemen worden beschreven, is dringend gewenst. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van VEMW is uitgevoerd door Vonk Water. In BREF-documenten staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen. Ze vormen de basis voor wet- en regelgeving in de verschillende Europese landen. Voor industriële koelsystemen wordt nu nog uitgegaan van een BREF-document uit 2001.

Industriële gebruikers
Het onderzoek had de vorm van een enquête en richtte zich op grote industriële gebruikers van koelwater. Doel was het in beeld brengen van de problemen die bedrijven ervaren op het gebied van koelwater én, zo mogelijk, van de mogelijke oplossingen. De resultaten kunnen als input worden gebruikt bij de herziening van het BREF-document voor industriële koelsystemen. Uit het onderzoek blijkt dat er sinds de publicatie van het document in 2001 veel is veranderd. Zo zijn de inzichten gewijzigd en hebben zich de nodige innovaties aangediend.

Corrosie en microbiologische vervuiling
Uit het onderzoek komt naar voren dat, ondanks dat doorstroomkoeling aanbevolen wordt in het BREF-document, de industrie nog steeds veel meer circulatiesystemen toepast. Het merendeel daarvan wordt behandeld met chemicaliën om corrosieverschijnselen en microbiologische afzettingen en aantastingen tegen te gaan. Vrijwel altijd worden producten op basis van fosfaten, polymeren en fosfonaten gebruikt. Bij doorstroomsystemen worden alleen chemicaliën gebruikt voor de bestrijding van microbiologische vervuiling. Ook bij de huidige grootschalige toepassing van chemicaliën, heeft 40% van de bedrijven problemen met corrosie en afzettingen.

Meer aandacht voor waterhergebruik
Waterhergebruik krijgt steeds meer aandacht. Ruim 30 % van de onderzochte bedrijven geeft aan water te hergebruiken. Dit betekent dat water dat eerder voor andere toepassingen is gebruikt, wordt toegepast als suppletiewater voor het koelwatersysteem. Sommige bedrijven geven aan dat waterbesparingsprojecten niet altijd rendabel zijn door de relatief lage kostprijs van water. Dat kan een reden zijn om niet in waterhergebruik te investeren. Geadviseerd wordt om ook te kijken naar andere bronnen. Zo kan het opvangen en toepassen van regenwater als koelwater een bijdrage leveren aan het verminderen van het watergebruik.

Chemicaliën-arm koelen
Overheden en bedrijven willen het gebruik en de lozing van chemicaliën de komende jaren verminderen. “Chemicaliën-arm koelen” wordt de komende jaren het credo. Uit het onderzoek blijkt dat er zo’n 20 alternatieve technieken zijn die mogelijk toepasbaar zijn binnen de industrie. Een deel daarvan heeft nog niet de praktijkfase gehaald. Met andere technieken is wel praktijkervaring opgedaan, maar amper met installaties op grote, industriële schaal. Verder onderzoek naar de mogelijkheden is dringend gewenst. Overigens blijkt dat het optimaliseren van de huidige dosering van chemicaliën ook al een duidelijke verlaging van het gebruik en de lozing van chemicaliën tot gevolg kan hebben.

Herziening dringend gewenst
Het vigerende BREF-document is twintig jaar oud en is dringend aan herziening toe. De Nederlandse overheid zou daar in Europa op moeten aandringen. Het onderzoek mondt uit in een overzicht van punten die bij de herziening centraal zouden moeten staan. Aanbevolen wordt om te starten met het voorbereiden van de benodigde werkzaamheden. Daartoe dient een werkgroep ingesteld te worden die bestaat uit experts op koelwatergebied, afkomstig uit de industrie, de watertechnologiesector, kennisinstituten en de overheid.