Terug naar nieuws

TenneT ontwikkelt pakket maatregelen om stroomstoringen te voorkomen

ACM ziet toe op de uitvoering van toegezegde maatregelen

Elektriciteit Netwerken19 januari 2021Thessa de Ridder

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft een plan opgesteld waarmee stroomstoringen in het landelijke hoogspanningsnet (HS-net) in de toekomst moeten worden voorkomen. Het pakket aan maatregelen is opgesteld naar aanleiding van een grote stroomstoring in de omgeving van Eindhoven op 17 juni 2018. TenneT voldoet hiermee aan een verzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om met structurele oplossingen te komen om stroomstoringen, zoals die in Eindhoven, in de toekomst te voorkomen. De ACM heeft het plan goedgekeurd en zal erop toezien dat de toegezegde maatregelen de komende tijd zullen worden uitgevoerd.

Stroomstoringen voorkomen
De ACM concludeerde op basis van onderzoek naar de stroomstoring in 2018 dat TenneT de achterliggende problemen meer structureel moet oplossen om soortgelijke stroomstoringen in de toekomst te voorkomen. De ACM vermoedt op basis van het onderzoek dat TenneT waarschijnlijk de enkelvoudige storingsreserve niet heeft nageleefd en dat TenneT niet alles wat redelijkerwijs binnen haar vermogen lag in het werk heeft gesteld om een onderbreking te voorkomen. TenneT en de ACM hebben verschillende gesprekken gevoerd over concrete verbetermogelijkheden die TenneT kan treffen. Daaropvolgend heeft TenneT een pakket aan toegezegde maatregelen ingediend. De ACM laat in een besluit weten dat zij de toezeggingen van TenneT goedkeurt. Hiermee is TenneT wettelijk verplicht om aan de toezeggingen te voldoen.

Pakket met voorgenomen maatregelen
De inhoud van het pakket aan toegezegde maatregelen berust op vijf pijlers. Ten eerste wil TenneT de kennis, kunde en kennisdeling bij haar medewerkers vergroten. Daarnaast moet de beveiliging van het netwerk worden verbeterd door testprocessen verder te uniformeren. TenneT wil processen die gericht zijn op het vergroten van haar eigen lerend vermogen implementeren en de uitvoering van onderhoudsbeleid toetsen. Tot slot wil TenneT een compliance cultuur, gericht op de naleving van regels en procedures, verder bevorderen. Voorts kondigt TenneT een aantal netinvesteringen aan die bij moeten dragen aan het voorkomen van toekomstige storingen. Ook wil TenneT de risico’s die ontstaan gedurende de doorlooptijd van programma’s gericht op het vervangen van stations inperken en een impactanalyse uitvoeren op het programma gericht op de optimalisatie van het vervangen van velden. De ACM zegt de uitvoering van het plan van TenneT nauwkeurig te zullen volgen vanwege het grote publieke belang van zekerheid over de levering van elektriciteit. Dit kan de ACM onder andere doen via het toetsen van het tweejaarlijkse investeringsplan van TenneT, maar er zullen ook terugkerende gesprekken op bestuurlijk niveau plaatsvinden. VEMW is blij met de aangekondigde maatregelen en met de actieve controle door de ACM op naleving hiervan.

Enkelvoudige storingsreserve
Tegelijkertijd heeft VEMW een aantal zorgen ten aanzien van het voorkomen van stroomonderbrekingen in de toekomst. Het aanhouden van een zo kort mogelijke hersteltijd bij een opgetreden stroomonderbreking ontbreekt bijvoorbeeld in het toezeggingsbesluit. Daarnaast is op 1 januari 2021 het besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet in werking getreden. In dit besluit van de minister van economische zaken en klimaat zijn vrijstellingen en regels voor ontheffingen van de enkelvoudige storingsreserve voor specifieke HS-netelementen opgenomen. Het loslaten van reservecapaciteit voor duurzaam opgewekte elektriciteit is tevens onderdeel van dat besluit. Op die manier kan er meer netcapaciteit op het HS-net worden vrijgegeven. De ACM heeft een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd bij dat besluit en signaleert een risico voor de betrouwbaarheid van het HS-net als gevolg van de vrijstellingen, die erg ruim begrensd zijn. VEMW heeft eerder haar zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van het besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet. Hoezeer VEMW ook de aangekondigde maatregelen van TenneT naar aanleiding van de stroomstoring in Eindhoven toejuicht, de gesignaleerde risico’s met betrekking tot de enkelvoudige storingsreserve worden er niet door wegenomen.