Terug naar nieuws

Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

EZK op zoek naar een geschikte stimuleringsregeling

Klimaat Beleid en toezicht14 januari 2021Thessa de Ridder

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een consultatie gestart over waterstofproductie via elektrolyse. De consultatie richt zich op bedrijven die overwegen in de komende jaren elektrolysers te bouwen en daarover op korte termijn een investeringsbeslissing willen nemen.

Ambitie
De productie van groene waterstof past in de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord (juni 2019) en de Kabinetsvisie Waterstof (maart 2020). De ambitie is om elektrolyse in Nederland op te schalen via 500 MW in 2025 naar 3 - 4 GW aan geïnstalleerd vermogen in 2030. Groene waterstof is een belangrijke vervanger voor fossiele brandstoffen én grondstoffen (o.m. kolen in de staalindustrie, en aardgas in de kunstmestindustrie), én zal een systeemfunctie gaan vervullen in de opslag van energie. Het kan flexibiliteit bieden in de vraag en het aanbod aan energie op elk willekeurig moment (minuut, uur, dag, seizoen).

De elektrolyse technologie, ook voor de productie van waterstof is als zodanig niet nieuw maar kent wel nog een aantal belangrijke uitdagingen. Die hebben met name te maken met de opschaling van de technologie naar het genoemde ambitieniveau. Voor en door die opschaling moet de kostprijs van de productie van groene waterstof nog aanzienlijk omlaag om competitief te kunnen zijn.

Stimulering
Om stappen te kunnen maken is de groene waterstofproductie als categorie opgenomen in de SDE++ subsidieregeling, waarbij de onrendabele top (ORT) overbrugd moet worden (exploitatiesubsidie). In 2020 is echter al gebleken dat dit subsidie-instrument en/of de uitgangspunten ervan waarschijnlijk niet geschikt zijn om de opschalingsprojecten voldoende te ondersteunen en de ambitie waar te maken. Reden voor ministerie om via een consultatie inzicht te krijgen in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen en noodzakelijke randvoorwaarden m.b.t. de bouw (investeringssubsidie?) en het gebruik (exploitatiesubsidie?) van elektrolysers. De consultatie richt zich op bedrijven die overwegen in de komende jaren elektrolysers te bouwen en daarover op korte termijn – voor 2024 - een investeringsbeslissing willen nemen. Het 'tijdelijk opschalingsinstrument' zal uit één of enkele tenders bestaan. Zoals iedere ondersteuningsregeling zal de Europese Commissie haar goedkeuring moeten geven in het kader van – verboden - staatssteun.

De consultatie is opengesteld tot 9 februari 2021. Het kabinet heeft 35 mln euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Het beoogde totaalbedrag bedraagt zo’n 250 mln euro.