Terug naar nieuws

Voorstel voor verbeterde toewijzing elektriciteitsverbruik

Kleinere rol voor netbeheerder in verwerking meetgegevens

Elektriciteit Beleid en toezicht8 januari 2021Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM heeft een codewijzigingsvoorstel gepubliceerd, dat beoogt om de allocatie- en reconciliatieprocessen voor het toewijzen van elektriciteitsverbruik te verbeteren. De rol van de netbeheerder in het beoordelen van de juistheid van meetgegevens wordt hiermee verkleind. Dit voorstel is een onderdeel van het grotere project ‘Allocatie 2.0’, waarin het gehele proces van de toewijzing van elektriciteitsverbruik en -opwek wordt herzien.

Bij dit voorstel zullen de Informatiecode, de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit worden gewijzigd. Het voorstel leidt tot wijzigingen op twee onderdelen. Ten eerste zullen de meetwaarden van grootverbruiksaansluitingen elektriciteit op een andere manier worden gedeeld tussen de meetverantwoordelijke (MV), de balansverantwoordelijke partij (BRP) en de netbeheerder. Ten tweede zal het proces voor het reclameren van fouten in die meetwaarden worden verbeterd.

Met de voorgestelde wijziging gaan meetverantwoordelijken de meetwaarden van grootverbruiksaansluitingen elektriciteit rechtstreeks doorsturen naar de BRP, in plaats van deze via de netbeheerder te moeten sturen zoals nu nog gebeurt. Daarnaast zal de meetverantwoordelijke de meetgegevens uitsplitsen naar de richting van het elektriciteitstransport: invoeding of afname. Momenteel worden deze meetgegevens gesaldeerd.

Het reclamatieproces – het proces om onjuiste meetgegevens te corrigeren – wordt ook gewijzigd. Reclamatie stelt de BRP en netbeheerder in staat om de meetverantwoordelijke de door hem aangeleverde meetgegevens te controleren. Zo kunnen de BRP en netbeheerder bij een vermoeden van onjuiste gegevens een extra controle door de meetverantwoordelijke afdwingen. Met dit codewijzigingsvoorstel wordt de rol van de netbeheerder hierin verkleind en de rol van de meetverantwoordelijke vergroot. VEMW verwacht dat dit het risico op onterecht afwijzen van meetgegevens zal verkleinen.