Terug naar nieuws

Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

Mogelijk convenant voor bedrijven die niet onder de heffing vallen

Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving11 december 2020Karin Burghouwt

Minister Wiebes gaat de energiebesparingsplicht vanaf 2023 verbreden naar CO2-reductiemaatregelen. Het kabinet verkent de mogelijkheid voor een convenant voor CO₂-reductie voor de energie-intensieve bedrijven die niet onder de CO2-heffing vallen. Dat heeft de minister de Tweede Kamer woensdag laten weten.

Verbreding
Sinds 1 juli 2019 zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken verplicht het bevoegd gezag te informeren over energiebesparingsmaatregelen op grond van de Europese Richtlijn Energie Efficiëntie (EED). Minister Wiebes gaat de energiebesparingsplicht vanaf 2023 verbreden naar CO2-reductiemaatregelen. Uitgangspunt blijft dat het hierbij gaat om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar. De minister zal de Tweede Kamer binnenkort informeren met een overzicht van acties die in gang zijn gezet.

Het kabinet verkent de mogelijkheid voor een convenant voor CO₂-reductie voor de energie-intensieve bedrijven die niet onder de CO2-heffing vallen. De minister verwacht de Kamer hier in de loop van 2021 nader over te kunnen informeren.

Om ook de handhaving van de informatieplicht op orde te brengen, de Versterkte Uitvoering Energiebesparing, heeft de minister voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld. In aanvulling daarop is het kabinet voornemens om in 2021 9,5 miljoen euro extra in te zetten voor meerjarig extra capaciteit. Hiermee ondersteunt hij de bevoegde gezagen over de periode 2021-2023, maar committeert hij de middelen in 2021. Er vindt nog een verkenning plaats of de bestaande ondersteuningsregeling kan worden opgehoogd en verlengd, of dat de capaciteit op een andere wijze wordt versterkt.

Fluorhoudende broeikasgassen
Naast CO2 behoren onder meer fluorhoudende verbindingen tot de broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Op 24 april jl. is aangekondigd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het toezicht op de grotere lekverliezen van dit soort verbindingen zal intensiveren. Door versterking van de informatiepositie en aanvullende opsporingsmethoden verwacht de minister een langdurig effect in het toezicht te bereiken. Ook zal er een gerichte campagne worden opgezet om de zichtbaarheid van dit thema bij bedrijven te vergroten.