Terug naar nieuws

Meer actie op stikstofdossier biedt kansen voor klimaat

Brede inzet extra geld en stikstofruimte voor industrie en havens onmisbaar

Klimaat Wet- en regelgeving10 december 2020Karin Burghouwt

Hoewel de industrie maar een klein aandeel heeft in de stikstofuitstoot, ligt ook daar een grote uitdaging waar we onverminderd aandacht voor moeten hebben: het halen van de klimaatdoelen. De industrie heeft hierin een sleutelpositie, maar zit nu op slot omdat vergunningen niet worden afgegeven. Het creëren van stikstofruimte voor groene investeringen is daarom essentieel om de doelen dichterbij te brengen. Dat is de oproep vanuit de 6 industrieclusters, onderschreven door VEMW

Stikstofdebat
In het stikstofdebat draait het op dit moment nog vaak om landbouw en verkeer als grootste bronnen van stikstofuitstoot en de woningbouw vanwege de opgave om het tekort aan woningen op te lossen. Maar dat is zeker niet het enige dat telt. Ook de uitstoot van CO2 moet fors teruggedrongen worden om de klimaatproblematiek aan te pakken. De industrie is de grootste bron van CO2-uitstoot van ons land. Verduurzaming van de industrie en de havens vraagt ongekend forse investeringen, innovatie, opschaling, infrastructuur, menskracht en implementatie. Energietransitie gaat hier samen met een industrie- en grondstoffentransitie, waarbij de economie transformeert van lineair naar circulair.

Klimaatopgave
De industriële clusters en havens worden de draaischijven voor windmolenparken op zee, het opwekken van waterstof en het faciliteren van de circulaire economie. Individuele bedrijven moeten om stappen te maken verbouwen en hebben nieuwe vergunningen nodig. Daar wringt nu de schoen: doordat er maatregelen vanuit het Rijk uitblijven kunnen deze vergunningen nu niet worden aangevraagd en vergund door een - hoewel tijdelijke - toename van de stikstofuitstoot. Dat geldt ook voor nieuwe bedrijven binnen de industrie die nieuwe waardeketens ontwikkelen. Dat zet de realisatie van klimaatdoelen onder druk.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het wordt vanuit de ongekende en complexe klimaatopgave hoog tijd dat we kiezen voor een koppeling van de kansen die er liggen in plaats van reactief van de ene naar de andere crisis te hobbelen. Door groen te investeren waar dat nu al kan, in innovatie, infrastructuur voor elektrificatie, waterstof en CCS, opschaling, menskracht en bedrijven. De verduurzaming van de industrie is essentieel om de klimaatdoelen te halen, ook omdat die industrie de oplossingen creëert om de transitie te kunnen realiseren. Wij zien een bereidheid bij bedrijven om maatregelen te nemen en oplossingen te bieden. Met investeringen kan zowel de CO2- als de stikstofuitstoot structureel afnemen. Dat vraagt ook een proactieve opstelling van de overheid als bevoegd gezag in het – bij voorrang - uitgeven van stikstofruimte en het verstrekken van de benodigde vergunningen om ook de transitie naar een gezondere leefomgeving mogelijk te maken.”