Terug naar nieuws

Transporttarieven elektriciteit en gas stijgen fors

Tariefstijging elektriciteit in 2021 gedempt door verschuiving kosten

Elektriciteit Beleid en toezicht1 december 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft de tarievenvoorstellen van landelijk netbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders (RNB’s) elektriciteit en gas voor 2021 zonder noemenswaardige aanpassingen overgenomen. Dat volgt uit de tarievenbesluiten van toezichthouder ACM. Die vastgestelde tarieven zijn maximumtarieven die een netbeheerder ten hoogste mag hanteren voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken.

Landelijk netbeheerder TenneT
De direct aangeslotenen op de hoogspanningsnetten van landelijk netbeheerder TenneT, zijnde een aantal grootverbruikende industrieën en regionale netbeheerders, worden geconfronteerd met een tariefstijging van 11 procent op het EHS-net (220/380 kV) en maximaal 6 procent op het HS-net (110/150 kV). De stijging is mede het gevolg van een correctie naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over de methodebesluiten. De ACM heeft een gedeelte van die correctie t.b.v. stabilisatie van de tariefontwikkeling verschoven van het tariefjaar 2020 naar 2021.

Regionale netbeheerders
De stijging van de RNB elektriciteit transporttarieven in 2021 wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten die zij gaan betalen voor het transport van elektriciteit door TenneT (‘Inkoopkosten Transport’ TenneT). De ACM heeft besloten de schatting van de Inkoopkosten Transport aan te passen op basis van het tarievenvoorstel van TenneT voor 2021. Daarmee sluiten de toegestane inkomsten van de regionale netbeheerders in 2021 beter aan bij de kosten die zij moeten maken. Als gevolg daarvan kunnen de tarieven van de regionale netbeheerders niet pas in 2022 maar al komend jaar stijgen. Op die manier kunnen regionale netbeheerders de toename van de kosten opvangen en worden tariefschommelingen voor afnemers naar verwachting beperkt.

De RNB gas transporttarieven in 2021 stijgen meer dan de inflatiecorrectie, in de range van 1,6 tot 4,4 procent. Hier zijn de grootste stijgers Enexis (4,4 procent) en Westland (4,1 procent), waar Stedin de stijging weet te beperken tot 1,5 procent.

De aansluitcategorieën zoals die in de Tarievencode gas gehanteerd worden zijn gewijzigd met als doel de tarievenstructuur te vereenvoudigen en de aansluittarieven beter overeen te laten komen met de kosten die daarmee gemoeid zijn. De wijzigingen zijn opgenomen in het Codebesluit ‘herindeling aansluitcategorieën gas’.

Voor het jaar 2021 zijn er geen extra hoge druk tarieven (EHD, > 16 bar) meer bij de regionale netbeheerders zoals Enduris, Enexis en Zebra door de overname van die netten in Zuidwest-Nederland door landelijk netbeheerder GTS.

Meettarieven
Naast transport- en aansluittarieven brengen netbeheerders ook tarieven in rekening voor de energiemeter, deze zijn ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. De meettarieven zijn gelijktijdig met de transport- en aansluittarieven gepubliceerd.