Terug naar nieuws

Groei in investeringen in hernieuwbare energie, besparing en netwerken zet door

Werkgelegenheid neemt fors toe en verschuift naar duurzaam

Klimaat 4 november 2020Thessa de Ridder

In 2018 is 14,8 mrd euro geïnvesteerd in energiegerelateerde activiteiten. Investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken en energiebesparing. Waar het aandeel investeringen in conventionele energie daalt, groeit het aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing al sinds 2012. In 2018 resulteerde dit in een toename van de werkgelegenheid met ruim 97.000 voltijdbanen, waarvan 57.000 gerelateerd aan hernieuwbare energie en energiebesparing (2014: 43.000). Dat zijn de belangrijkste lessen uit nieuwe cijfers van het CBS.

Investeringen
De totale investeringen in energiegerelateerde activiteiten zijn tussen 2008 en 2018 toegenomen van 10,6 mrd euro tot 14,8 mrd euro. In 2019 was de bijdrage van deze activiteiten aan het bruto binnenlands product (bbp) 3,5 procent, in 2013 was dit nog 5,9 procent. De investeringen in offshore windparken, kolencentrales en zonnepanelen, maar ook in de olie- en gaswinning en de aardolieraffinaderijen stegen in de periode tot 2014. Daarna vond een omslag plaats en daalden de investeringen in de conventionele sectoren van 5,7 mrd euro tot 3,1 mrd euro in 2018. Daar stond tegenover dat de investeringen in hernieuwbare energie, energiebesparing en netwerken in deze periode zijn gestegen. De investeringen in hernieuwbare energie stegen in 10 jaar tijd van 1,7 naar 4 mrd euro in 2018. Tussen 2013 en 2019 is de bijdrage van hernieuwbare energie aan het bbp gegroeid van 0,4 naar 0,7 procent.

De investeringen in de infrastructuur voor het transporteren en distribueren van gas en elektriciteit zijn toegenomen van 1,8 mrd euro in 2008 tot 3,6 mrd euro in 2018. Het gaat hier vooral om investeringen in het elektriciteitsnetwerk, onder andere gericht op het vergroten van de netcapaciteit.

Werkgelegenheid
De totale werkgelegenheid uit investeringen in energiegerelateerde activiteiten nam jarenlang toe tot een piek van 104 duizend voltijdbanen in 2014. Het betreft hier niet de totale werkgelegenheid in de energiesector, maar alleen die gerelateerd aan investeringen. Gedurende de periode 2008–2014 nam de werkgelegenheid vooral toe door investeringen in conventionele energie (15 duizend voltijdbanen). Na 2014 daalde de werkgelegenheid in conventionele sectoren, terwijl de werkgelegenheid in hernieuwbare energie, netwerken en energiebesparing is gestegen. In 2018 is de totale werkgelegenheid uit investeringen in energiegerelateerde activiteiten toegenomen tot 97 duizend voltijdbanen, een lichte stijging t.o.v. 2017.De werkgelegenheid die voortvloeit uit investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing is toegenomen tot ruim 57 duizend voltijdbanen in 2018, in 2014 waren dit er nog 43 duizend. Investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing resulteren in relatief veel banen omdat het vaak gaat om arbeidsintensief werk. Ook de werkgelegenheid in elektrisch vervoer is sterk gegroeid van 400 voltijdbanen in 2008 tot 4200 in 2018.