Terug naar nieuws

Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

Zorg voor samengaan van economische ontwikkeling en verduurzaming

Elektriciteit Klimaat Markt13 oktober 2020Thessa de Ridder

Om succesvol broeikasgassen terug te dringen, zijn grote hoeveelheden hernieuwbare of groene stroom nodig. De investeringen hiervoor vragen afzet van deze stroom. De extra vraag naar groene stroom zal van de industrie komen, maar ook de ICT-sector. VEMW pleit voor het krachtig stimuleren van de vraag naar groen stroom. Dat is nodig om economische ontwikkeling en verduurzaming samen te laten gaan.

Groene stroom subsidievrij ontwikkelen
De industrie, maar ook de gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw moeten flink investeren in CO2-arme alternatieven om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Een belangrijke route is elektrificatie: zoals het elektrificeren van de warmtevraag in de industrie (P2H), of op de langere termijn groene waterstof productie (P2X). Om dit succesvol te kunnen doen zijn grote hoeveelheden groene stroom nodig: in het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70% van de Nederlandse elektriciteitsmix moet bestaan uit hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat hernieuwbare elektriciteitsproductie flink opgeschaald moet worden. In 2019 bedroeg hernieuwbare productie nog 18%. De subsidie voor hernieuwbare energieproductie stopt bovendien na 2025, en windparken op zee moeten nu al subsidievrij worden gebouwd. Dat betekent dat toekomstige groene energiebronnen steeds meer afhankelijk worden van andere zekerheden ter onderbouwing van investeringen, zoals de vraag naar elektriciteit, afkomstig uit de industrie, mobiliteit- gebouwde omgeving én de ICT-sector.

ICT sector stimuleert duurzaam aanbod
De ICT sector groeit hard en dat leidt tot een hogere energievraag. Onze economie en maatschappij worden steeds afhankelijker van digitalisering. Nederland, maar ook de Europese Unie willen een digitale frontrunner zijn. Ook de ICT sector heeft belang bij een betrouwbare en duurzame energievoorziening. Zo kondigde Google bijvoorbeeld in 2030 aan om haar energiegebruik volledig CO2 neutraal te willen hebben gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn voor de ontwikkelaars van grootschalige duurzame projecten, zoals windparken, van essentieel belang om investeringszekerheid te creëren: ze moeten grote hoeveelheden duurzame stroom afzetten.

Gelijktijdig stimuleren van vraag economische sectoren en duurzaam aanbod

In het Klimaatakkoord is gekozen voor stimulering van de vraag door elektrificatie-opties om CO2-verbruik terug te dringen in de industrie op te nemen in de SDE++-subsidieregeling. Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “Door de vraag te stimuleren wordt groei van subsidie-vrij duurzaam aanbod verder mogelijk gemaakt. Ook de elektriciteitsvraag van nieuwe grote verbruikers zoals datacenters kan daarbij een belangrijke rol spelen. Door deze bedrijven naar Nederland te trekken stimuleren we niet alleen de economie. Het voordeel is dat datacenters al geëlektrificeerd zijn, terwijl er in de industrie veel technologische innovatie moet plaatsvinden voordat er daadwerkelijk grootschalig geëlektrificeerd kan worden. Dat niet alleen, er zijn ook belangrijke randvoorwaarden nodig die niet volwaardig in de SDE++ worden geadresseerd, zoals tijdige en adequate infrastructuur en energiekosten die kunnen concurreren met de energiekosten voor gas. Wij pleiten er daarom voor om de vraag naar groene stroom grootschalig te blijven stimuleren, waar nodig door het optimaliseren van instrumenten als de SDE++. Hiermee wordt tevens de verdere uitrol van duurzame elektriciteitsproductie gestimuleerd.”