Terug naar nieuws

Drinkwatersector vraagt meer ambitie voor duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening

Reactie brancheorganisatie Vewin op kabinetsplannen.

Markt18 september 2020Karin Burghouwt

Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in de toekomst vraagt om meer ambitie dan het kabinet tijdens Prinsjesdag etaleerde. Dat laat Vewin, brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, weten in haar reactie op de Prinsjesdagplannen. De drinkwaterbronnen staan volgens Vewin onder toenemende druk en de doelen van de Europese Kaderrichtlijn water zijn nog niet in zicht. Vewin wil dat de minister van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de regie pakt en prioriteit geeft aan bescherming van de bronnen voor drinkwater.

Ruime aandacht voor waterschikbaarheid
Vewin is wel tevreden over de ruime aandacht voor waterbeschikbaarheid in de Prinsjesdagplannen en in het herijkte Deltaprogramma 2021. De organisatie wijst op de toezegging van de minister van I&W om 200 miljoen extra te investeren in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie. Met dit geld wil de minister maatregelen nemen die bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit. Dat is van cruciaal belang voor onder andere de drinkwatervoorziening.

Waterkwaliteit vraagt om meer ambitie, regie en afstemming
De I&W-begroting besteedt dit jaar volgens Vewin minder aandacht aan waterkwaliteit. De organisatie wijst op de systeemverantwoordelijkheid van de minister van I&W voor de drinkwatervoorziening. Ook om die reden moet de minister de regie pakken en prioriteit geven aan waterkwaliteit. Om de Europese waterkwaliteitsdoelen tijdig te kunnen halen is naast ambitie en regie van het Rijk ook een verbetering van de afstemming met landbouw en industrie nodig en een goede samenwerking tussen de betrokken partijen, aldus Vewin. Volgens de organisatie zijn er ook goed lopende trajecten zoals de ketenaanpak voor medicijnresten en de inspanningen om emissies van zeer zorgwekkende stoffen tegen te gaan.”

Beleidsnota Drinkwater
De verschijning van de Beleidsnota drinkwater vormt volgens Vewin een kans om de noodzakelijke ambities alsnog aan te brengen. Deze nota verschijnt elke 6 jaar en omvat het beleid inzake de openbare drinkwatervoorziening. Vewin pleit voor een ambitieuze nota met een heldere (uitvoerings-)agenda voor alle relevante beleidstrajecten en stakeholders. Het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de bronnen van ons drinkwater moet daarbij de rode draad zijn. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor cybersecurity én voor het publieke drinkwaterbelang bij de energietransitie.

Drinkwatervoorziening belangrijk voor zakelijk gebruikers
Een goede kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater is van groot belang voor tal van functies zoals drinkwatervoorziening, natuur en economie. Ook de industrie heeft kwalitatief goed oppervlaktewater, grondwater én drinkwater nodig: jaarlijks wordt er in Nederland ruim 300 miljoen kubieke meter drinkwater voor zakelijk gebruik aangewend. Daarom steunt VEMW het pleidooi van Vewin en werkt VEMW op tal van manieren mee aan de verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Bron: Vewin