Terug naar nieuws

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

Beleid en toezicht16 september 2020Thessa de Ridder

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021. Volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is de juiste koers ingezet maar moet de uitvoering versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.

Adaptieve aanpak
Het Deltaprogramma 2021 is namens het kabinet door de minister van &Waan de Tweede Kamer aangeboden. Het is onder de regie van deltacommissaris Peter Glas en in samenwerking met de waterschappen, de gemeenten, de provincies en het rijk tot stand gekomen. Het Deltaprogramma volgt een adaptieve aanpak waarbij de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen en inzichten daar aanleiding toe geven.

Urgentie neemt toe
In de aanbiedingsbief van de deltacommissaris staat dat de urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie toeneemt. Dit komt door het veranderend klimaat, maar ook doordat deze investeringen juist nu cruciaal zijn om onze economie duurzaam te stimuleren en de maatschappij weerbaarder te maken. Deltacommissaris Peter Glas roept alle betrokken partijen op om alles op alles te zetten om de doelen voor waterveiligheid te realiseren. Ook vraagt de deltacommissaris aandacht voor het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies zoals bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening.

Wateropgaven sturend
Wateropgaven moeten volgens de deltacommissaris randvoorwaarden gaan bepalen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s worden leidend. Dit betekent bijvoorbeeld dat bepaalde activiteiten, zoals het telen van bepaalde gewassen, niet meer in droogtegevoelige gebieden moeten plaatsvinden. Ook moet er bij de locatiekeuze en de gebiedsinrichting van nieuwe woonwijken rekening gehouden worden met klimaatverandering. Bij plannen en maatregelen voor bijvoorbeeld nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking. Water moet sturen en niet volgen, aldus de deltacommissaris.

Extra geld voor zoetwater en wateroverlast
De Minister van I&W heeft, in lijn met adviezen bij eerdere Deltaprogramma’s, laten weten €200 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinanciering van maatregelen tegen wateroverlast. Bovendien heeft de Minister de intentie om € 100 miljoen extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 - 2027. Samen met de toegezegde 75% cofinanciering uit de regio komt het totale budget voor de uitvoering van zoetwatermaatregelen in deze periode daarmee op ruim € 800 miljoen. In de periode 2021-2034 is in het Deltafonds circa €18,6 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op €1,3 miljard uitkomt.

Bron: Ministerie van I&W en Waterforum