Terug naar nieuws

Onderzoeksprogramma ‘Saltisolutions’ van start

4 september 2020Karin Burghouwt

Het SALTISolutions onderzoeksprogramma dat zoutindringing via oppervlaktewater onderzoekt is gestart

Het SALTISolutions onderzoeksprogramma dat zoutindringing via oppervlaktewater onderzoekt is gestart. Op 4 september vond de (digitale) kick-off meeting plaats. Ruim 60 bezoekers konden kennis nemen van het programma dat in totaal uit negen deelprojecten bestaat en een looptijd heeft van zes jaar. In totaal is er 6,5 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek. Vier miljoen euro komt van NWO en de rest dragen private partijen en de overheid bij.


Virtueel model
SALTISolutions richt zich op het voorkomen van de inmenging van zout zeewater met zoet water. Dit vraagt om meer wetenschappelijke kennis en slimme maatregelen. Een virtueel model (digital twin) van de Rijn-Maasdelta neemt binnen het onderzoeksprogramma een centrale plaats in. Het onderzoek moet leiden tot een beter begrip van de verziltingsdynamiek en de mogelijke maatregelen die zoutindringing kunnen beperken. Op basis van de resultaten zou het beheer van zoet en zout water in de Nederlandse Delta op een gerichtere en meer natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden.

Robuuste zoetwatervoorziening
Zoetwater is cruciaal voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. De beschikbaarheid ervan staat onder druk. De afgelopen droge zomers drong het zoute zeewater steeds verder de rivier op en zorgde voor problemen voor onder andere de landbouw en de drinkwatervoorziening. Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen deze problemen versterken waardoor de zoetwaterbeschikbaarheid in de knel kan komen. De beschikbaarheid van zoetwater is een zorg die gedeeld wordt door deltagebieden wereldwijd. Met behulp van het te ontwikkelen model, de ‘Virtual Delta’, worden de effecten van alle maatregelen binnen SALTISolutions inzichtelijk gemaakt.

VEMW Consortiumpartner
Het project staat onder leiding van prof. J. Pietrzak van de TU Delft. Een groot aantal organisaties levert een bijdrage aan het onderzoeksprogramma. Vanwege het grote belang van dit programma voor de industriële watergebruiker participeert ook VEMW in het consortium. VEMW is verheugd om ook via deze weg een bijdrage te leveren aan de aanpak van het verziltingsprobleem.