Terug naar nieuws

ACM herroept tarievenbesluiten RNB gas 2020 op aansluittaak grootverbruik

Effecten worden verwerkt in 2021 besluit transporttarieven

Elektriciteit Netwerken19 augustus 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft beslist op de bezwaren die de regionale netbeheerders gas gezamenlijk hadden ingediend tegen de tot hen gerichte Tarievenbesluiten voor het jaar 2020. ACM verklaart de bezwaren van Coteq, Enduris, Enexis, Liander, Stedin en Westland gegrond voor zover deze betrekking hebben op de gehanteerde WACC bij de uitgebreide aansluittaak grootverbruik gas. Voor het overige verklaart ACM de bezwaren ongegrond. De effecten van de aanpassing van de Transporttarieven gas voor 2020 zullen worden verwerkt in de Transporttarieven gas voor 2021.

Bezwaar
Het bezwaar van de regionale netbeheerders richt zich tegen de vaststelling van de kapitaalskostenvergoeding (WACC) voor de aansluittaak voor grootverbruikers van gas, en tegen de wijze waarop de ACM de kosten voor de inkoop van netverliezen gas in de tarieven heeft verwerkt.

De ACM gebruikt voor de aansluittaak grootverbruik gas in de bestreden besluiten een WACC van 2,8 procent, die is opgenomen in het gewijzigde Methodebesluit van 24 januari 2019. Volgens de RNB’s moet de ACM echter uitgaan van een WACC van 3 procent omdat de WACC van 2,8 procent is vernietigd door de rechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb) en is gecorrigeerd naar 3,0 procent. De ACM verklaart het bezwaar van de RNB’s op dit punt gegrond en is inmiddels ambtshalve een procedure gestart tot aanpassing van de doelmatigheidsfactoren 2017 – 2021 en de tariefbesluiten 2017 – 2020. De aanpassing van de gehanteerde WACC bij de uitgebreide aansluittaak grootverbruik gas zal hierin worden meegenomen en ACM zal de effecten verwerken in de tarieven van 2021.

Met betrekking tot de vergoeding van de kosten voor de inkoop van netverliezen gas stellen de regionale netbeheerders primair dat de ACM uit dient te gaan van de daadwerkelijk door de netbeheerder ingekochte volumes. Dat zou de meest redelijke invulling van de wettelijke taak zijn om in de tariefbesluiten gebruik te maken van een schatting voor 2020 die is gebaseerd op eerder daadwerkelijk ingekochte volumes en in een later jaar het verschil tussen deze schatting en de realisatie over 2020 na te calculeren. De ACM deelt deze opvatting niet. De toezichthouder stelt dat de verantwoordelijkheid voor de inkoop van netverliezen wettelijk als nieuwe activiteit is neergelegd bij de regionale netbeheerders, omdat zij het beste in staat zijn om netverliezen te verminderen en geprikkeld moeten worden om efficiëntievoordelen te behalen. In het Methodebesluit voor de reguleringsperiode 2017-2021 is hierin niet voorzien en er zijn nog geen gerealiseerde kostengegevens van deze taak. Daarom kan volgens ACM niet uitgegaan worden van een op de al daadwerkelijk ingekochte volumes gebaseerde schatting en een nacalculatie in een volgend jaar. Een efficiëntieprikkel ontbreekt in dat geval. ACM heeft daarom een inschatting gemaakt van de totale efficiënte kosten op basis van de invoeding in het net over de periode 2016 tot en met 2018, het netverliespercentage, en met inachtneming van een inkoopstrategie die netbeheerders in redelijkheid hadden kunnen volgen. Het bezwaar van de netbeheerders is op dit punt dan ook ongegrond verklaard.

Beslissing
De bestreden besluiten worden herroepen op het punt van de gehanteerde WACC (3,0 i.p.v. 2,8 procent) bij de uitgebreide aansluittaak grootverbruik gas. ACM verklaart de bezwaren m.b.t. de vergoeding van de kosten voor de inkoop van netverliezen gas ongegrond.

De effecten van de aanpassing van de transporttarieven gas voor 2020 zullen worden verwerkt in de transporttarieven gas voor 2021.

VEMW, 19 augustus 2020