Terug naar nieuws

Leveringszekerheid vereist winning 11,8 bcm Groningengas in gasjaar 2019/2020

Veiligheidrisico’s juist vastgesteld en schadeafhandeling versneld

Gassen Markt16 juli 2020Thessa de Ridder

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) mocht instemmen met de winning van 11,8 mrd m3 (bcm) gas uit het Groningenveld voor het gasjaar 2019/2020. Hij heeft de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op de juiste manier vastgesteld en hij heeft maatregelen genomen om de schadeafhandeling te versnellen. Ook heeft hij aangetoond dat hij de gaswinning zo snel mogelijk naar nul afbouwt, maar dat hij de gaswinning dit jaar nodig heeft om aan de leveringszekerheid te voldoen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 2019, 2017 en 2015 vernietigde de Raad eerdere instemmingsbesluiten van de minister.

Veiligheid
Naar het oordeel van de Raad van State heeft de minister de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op de juiste manier vastgesteld. In het veiligheidsonderzoek is rekening gehouden met onzekerheden en is uitgegaan van slechtere uitgangspunten dan zich in werkelijkheid zullen voordoen. Zo is daarbij uitgegaan van een hoeveelheid van 15,9 bcm gas, terwijl het instemmingsbesluit uitgaat van 11,8 bcm. Van belang is ook dat de gaswinning versneld wordt afgebouwd naar nul in 2022, waardoor steeds meer gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. De Raad van State stelt overigens vast dat de versterking van woningen nog niet zonder problemen verloopt en dat niet alle bezwaarmakers tevreden zijn met de schadeafhandeling. Toch staan deze omstandigheden niet in de weg aan het besluit van de minister om met de gaswinning in te stemmen.

Leveringszekerheid
De minister heeft volgens de Raad van State aangetoond dat hij alle ‘redelijkerwijs te nemen maatregelen heeft genomen’ om de gaswinning in 2022 naar nul af te bouwen, maar dat de gaswinning dit jaar nodig is om aan de leveringszekerheid te voldoen. Behalve met de belangen van de Groningers, heeft de minister in zijn besluit ook rekening gehouden met de belangen van de Nederlandse en buitenlandse huishoudens en anderen die Gronings gas gebruiken en de gevolgen voor hen als de gaswinning direct wordt beëindigd. Bij deze belangenafweging heeft de minister ‘in redelijkheid doorslaggevend belang kunnen hechten aan het feit dat de gaswinning versneld wordt afgebouwd naar nul in 2022’, aldus de hoogste bestuursrechter.

Verbod
Onderdeel van het pakket aan maatregelen is dat de 9 grootste verbruikers van laagcalorisch gas per 1 oktober 2022 bij wet een verbod krijgen opgelegd om dat gas te gebruiken. Zij moeten of ombouwen naar een aansluiting op hoogcalorisch gas of hun energiegebruik verduurzamen. Eerder trok de Raad van State nog, in lijn met een advies van landelijk netbeheerder GTS en kritische kanttekeningen van VEMW, de doelmatigheid en doeltreffendheid van die maatregel in twijfel.