Terug naar nieuws

Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

Coalitie presenteert actieagenda voor versnelling energietransitie

Klimaat 1 juli 2020Thessa de Ridder

Met de lancering van de coalitie Wind Meets Industry, met bijbehorende actieagenda, wordt op woensdagmiddag 1 juli een grote stap gezet om de duurzame energievoorziening te versnellen. Steunend op een brede achterban presenteert een coalitie van Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie vandaag een actieagenda om de industriële vraag naar groene energie te koppelen aan het grootschalig aanbod van wind op zee. Door niet op elkaar te wachten maar de handen actief ineen te slaan, leggen de partijen het missende puzzelstukje uit het Klimaatakkoord: de verbinding tussen de vraag- en aanbodzijde van duurzame energie.

Koploper
Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om internationaal koploper te worden met de productie van windenergie, door uitstekende mogelijkheden voor wind op zee, de sterke energie-intensieve clusters en de al aanwezige energie-infrastructuur. Zonder wind op zee is duurzame elektrificatie van de industrie niet mogelijk. De zekerheden die nodig zijn voor succesvolle duurzame exploitatie op lange termijn, vragen om slimme samenwerking op korte termijn. De kracht van de samenwerking zit in het met open vizier kijken naar elkaars business cases, techniek en manier van werken. Zo heeft de windsector veel kennis over de werking en de waarde van de flexibiliteit. Deze kennis kan de industrie weer helpen bij de ingewikkelde afwegingen om te investeren in het flexibiliseren van productieprocessen.

Hoofdpunten Actieplan
Partijen ervaren nu allerlei drempels en barrières waardoor de verduurzaming van de industrie niet goed van start kan. Er is een kip-ei-discussie ontstaan die een verdere kruisbestuiving in de weg staat. De coalitie focust op het wegnemen van deze belemmeringen. Het actieplan identificeert daartoe de belangrijke vraagstukken, formuleert concrete acties en randvoorwaarden, inclusief die op het terrein van overheid of netbeheerders. De hoofdpunten die de coalitie in haar actieplan benoemd zijn:

  1. De tijdige beschikbaarheid van elektriciteitsinfrastructuur. De coalitie maakt gezamenlijk plannen voor vraag en aanbod en onderzoekt hoe zij bij kan dragen aan het sneller aanleggen van infrastructuur op land en zee. Zo staan ze samen sterker in gesprek met de netbeheerders en overheid.
  2. De coalitie gaat voorstellen doen voor een pad waarbij investeringen op elkaar worden afgestemd en zet in op het opstellen van een langjarige elektrificatie-agenda met de overheid.
  3. De coalitie gaat kennissessies tussen de sectoren organiseren. Zo kunnen de sectoren samen innoveren en financiering zoeken.
  4. De coalitie onderzoekt hoe het energiesysteem flexibeler kan worden door betere afstemming van vraag en aanbod, zowel op de korte als de lange termijn. Ook zullen zij aanbevelingen doen over regelgeving en stimulerend overheidsbeleid.

Gezamenlijk pad met zekerheid voor alle betrokkenen

Het actieplan geeft zekerheid over de onderdelen van de businesscase die voor partijen alleen minder goed te beïnvloeden zijn.

  • De windenergiesector krijgt meer zekerheid over de groei van de vraag naar duurzame elektriciteit en groene waterstof. Dit geeft meer zekerheid over inkomsten en verlaagt financieringsrisico’s en daarmee de kosten van wind op zee. Daarnaast zorgt groei van de sector voor schaalvoordelen en nog lagere kosten.
  • De energie-intensieve industrie krijgt beter inzicht in de kosten van elektrificatie. Het verbinden van vraag en aanbodontwikkeling geeft duidelijkheid of, wanneer en in welke vorm hernieuwbare elektriciteit beschikbaar komt en wat de kosten daarvan zullen zijn. Dit geeft meer zekerheid over de kosten van de businesscase voor elektrificatie en biedt perspectief voor opschaling van elektrische processen en daardoor kostenverlaging.
  • Daarnaast biedt zekerheid over de groei van vraag en aanbod de netbeheerder zekerheid over welke investeringen hij in het transportnet moet doen. Als laatste zorgt zekerheid over de vraag en aanbodkoppeling voor lagere kosten voor de maatschappij en versneld realiseren van klimaatdoelen.
  • Als de overheid de noodzakelijke wet- en regelgeving en stimuleringen waarborgt kunnen beide sectoren staan voor hun verantwoordelijkheid om de doelen zoals afgesproken in het Klimaatakkoord te behalen.

Over de coalitie
Wind meets Industry legt de verbinding tussen de toekomstige uitrol van wind op zee en van grootschalige elektrificatie in de industrie.Daarom is er veel aandacht voor het delen van kennis en ervaring tussen de sectoren. Zo wordt beter inzichtelijk welke drempels overwonnen moeten worden. Bij de ontwikkeling van het actieplan is input gevraagd van bedrijven en andere brancheverenigingen uit de energiesector en industrie. De coalitie is opgericht door Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie.

Download hieronder de actieagenda
Woensdag 1 juli vanaf 14u is de website www.windmeetsindustry.nl online en dan is de actieagenda ook daarop te downloaden.

Actieagenda

Wind meets Industry
Contactpersoon voor de pers: Marjet Heins, marjet.heins@topsectorenergie.nl, +31 6 53930553