Terug naar nieuws

Aanpassing lozingsvergunning bedrijven biedt geen soelaas in strijd tegen droogte

Debietafhankelijke lozingseisen

Beleid en toezicht16 juni 2020Thessa de Ridder

De minister van I&W ziet geen aanleiding om over te stappen op een systeem van debietafhankelijke lozingseisen in lozingsvergunningen ofwel vergunningvoorschriften die strenger worden als de debieten in oppervlaktewaterlichamen zoals de grote rivieren afnemen. De minister concludeert dat het huidig instrumentarium afdoende is. Zij baseert zich op recentelijk afgerond extern onderzoek naar nut en noodzaak van debietafhankelijke lozingseisen.

Beleidstafel droogte
Het onderzoek vloeit voort uit de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte, in 2018 ingesteld door de minister van I&W. De tafel heeft de (aanpak van de) droogte geëvalueerd en heeft op basis daarvan aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen betrof het doen van onderzoek naar debietafhankelijke lozingseisen. Droogte kan namelijk tot lagere waterstanden c.q. afvoerdebieten leiden. Lozingen kunnen daardoor leiden tot negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit.

Bestaande instrumenten
Uit het onderzoek blijkt dat het huidige instrumentarium, in het bijzonder het onttrekkingsverbod (waarbij de zogenaamde verdringingsreeks in acht moet worden genomen), de waterbeheerder voldoende mogelijkheden biedt om bij lage afvoerdebieten de waterkwaliteit en hiervan afhankelijke functies, zoals de drinkwatervoorziening, zoveel mogelijk te beschermen.

Niet eenvoudig
VEMW deelt de opvattingen van de minister. Het is voor bedrijven bepaald niet eenvoudig om de procesvoering ‘even’ aan te passen aan (dreigende) watertekorten. Wat in theorie snel mogelijk lijkt, stuit in de praktijk op grote bezwaren. Daarnaast zou dit leiden tot omzetderving en tot een toename van de administratieve lasten door het aangepaste vergunningverleningsproces. VEMW steunt het voornemen van de minister om gezamenlijk met stakeholders een handreiking op te stellen om in tijden van extreme droogte snel werk te kunnen maken van de meest doelmatige maatregelen.

Bron: VEMW 16 juni 2020