Terug naar nieuws

Duitsland lanceert ambitieus waterstofprogramma

Programma met omvang van 9 mrd euro sluit aan bij Nederlandse en pentalaterale ambities

Klimaat 11 juni 2020Thessa de Ridder

De Duitse federale regering heeft een nationale waterstofstrategie gepresenteerd als onderdeel van een 130 mrd euro economisch stimuleringspakket. Voor de uitrol van een klimaatneutrale waterstofproductie met een capaciteit van 5 GW in 2030 en 10 GW in 2040 zal zo’n 7 mrd euro geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling en 2 mrd euro voor internationale partnerschappen. Het ambitieuze project moet leiden tot een inhaalslag op landen in het Verre Oosten (Japan, Zuid-Korea en China) en sluit onder meer aan op de Rijksvisie en ambities van de Nederlandse regering en het politieke akkoord van het zogenaamde Pentalaterale Forum van Noordwest-Europese landen.

Strategie
De Duitse regering zet met name in op de verdere ontwikkeling van groene waterstof door elektrolyse van hernieuwbare elektriciteit, met als belangrijkste afnemergroepen de industrie, en het lucht- en watervervoer. De komende 10 jaar wil het daartoe een volwaardige infrastructuur aanleggen die in 2030 een productievermogen van 5 GW en in 2040 van 10 GW moet kunnen transporteren naar de afnemers. De Duitse regering verwacht dat zo’n 7 mrd euro geïnvesteerd moet worden in onderzoek en ontwikkeling en 2 mrd euro voor internationale partnerschappen. Net als in Nederland wil ook Duitsland gebruik maken van de bestaande aardgasinfrastructuur en is het ervan overtuigd dat de strategie alleen succesvol tot uitwerking kan komen wanneer het internationaal concurrerend wordt aangepakt door samenwerking.

Internationaal
Uit de Duitse waterstofstrategie kan worden opgemaakt dat de verwachte vraag naar waterstof groter zal zijn dan het aanbod. Naast productie in eigen land maakt dan ook - net als in Nederland - import van waterstof een onderdeel uit van de Duitse strategie. Het zogenaamde Pentalaterale Forum, waarin naast Duitsland ook Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zitting hebben, heeft onlangs een politiek akkoord gesloten over de rol van waterstof in een klimaatneutrale energievoorziening in Europa. Dat Europees-regionale akkoord is ook van belang om doeltreffend en doelmatig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de Europese Green Deal, het Recovery Plan, de Europese waterstofstrategie, de Smart Sector Integration, en de projectondersteuning voor infrastructuur (Projects of Common Interest, PCI) en technologie-implementatie (Important Project of Common European interest, IPCEI) kunnen bieden.

Waterstofprogramma
Gisteren heeft de Vaste Kamercommissie van EZK overigens gedebatteerd over onder meer de waterstofvisie van het kabinet en de routekaart groen gas. Minister Wiebes gaf daarbij aan dat hij de ambitieuze Rijksvisie deze zomer omzet in een concreet Waterstofprogramma. Een belangrijke rol daarin krijgt de opschaling van waterstof tot 3-4 GW in 2030. De benodigde investeringen daarvoor bedragen naar de huidige inzichten 6 – 12 mrd euro. Alleen al voor de infrastructuur zal tot 2030 rond de 1,7 mrd euro aan investeringen nodig zijn, nog los van de overnamesom van het om te bouwen deel van de bestaande aardgasinfrastructuur. VEMW heeft een position paper opgesteld voor de - uit het oogpunt van zakelijke energiegebruikers – belangrijke randvoorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende realisatie van een klimaatneutrale waterstofvoorziening.