Terug naar nieuws

VEMW: Geborgde zetels nodig voor goed waterbeheer

Commissie Boelhouwer adviseert afschaffen geborgde zetels

9 juni 2020Thessa de Ridder

De belangen landbouw, natuur en bedrijven worden in het waterschapsbestuur op adequate wijze, inhoudelijk en met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen gediend. Daarom vindt VEMW het onbegrijpelijk en onverstandig dat de commissie Boelhouwer het systeem van geborgde zetels wil afschaffen. Dit schrijft de commissie in een advies dat afgelopen week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Afschaffing leidt tot verlies van kennis, legitimiteit en draagvlak voor het waterschap.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de commissie ingesteld. Deze moest een advies uitbrengen over een “afgewogen en breed gedragen wijze van totstandkoming en samenstelling van waterschapsbesturen, toegespitst op het stelsel van de geborgde zetels”. In het advies erkent de commissie het belang van goed waterbeheer en -management, maar wil zij desondanks de geborgde zetels voor sectoren schrappen. In 2015 concludeerde een andere commissie (de Adviescommissie Water) nog dat het huidige systeem goed past bij de aard van de waterschappen.

Zakelijke belangen
De sectoren landbouw, natuur en bedrijven zijn voor hun bestaan en functioneren direct afhankelijk van een goed functionerend waterschap. Zij hebben specifieke zakelijke belangen en brengen daarnaast veel kennis in omtrent het waterbeheer. De geborgde zetels zijn door inbreng van kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid van veel waarde voor de diversiteit in het bestuur. De kwaliteit van het waterschapsbestuur wordt in binnen- én buitenland geprezen met name omdat deze organisaties professioneel worden bestuurd door alle groepen die belang hebben bij en betalen aan het belangrijke werk van de waterschappen.

Handhaven
De commissie stelt dat het niet juist is om de categorie Bedrijven te handhaven op basis van de vooral aan de zuiveringen gekoppelde hoge rekening die sommige bedrijven aan het waterschap moeten betalen. VEMW is juist van mening dat, zolang de zuivering van proceswater van bedrijven binnen het fiscale stelsel plaatsvindt, er alle aanleiding is om de categorie te handhaven. Bedrijven betaalden in 2019 345 miljoen aan zuiverings- en verontreinigingsheffing. Dat is 26% van het totaal. De belangen zijn groot.

Effectief én efficiënt waterbeheer
Door ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling en nieuwe opkomende stoffen, nemen de kosten van waterbeheer en waterzuivering de komende jaren toe. Daardoor zal de betaalbaarheid onder druk komen te staan. Dit vereist dat het werk van het waterschap zo efficiënt mogelijk wordt geregeld. Het is volgens VEMW ook om die reden essentieel dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven participeren in het bestuur van de waterschappen.

Vervolg
Minister Van Nieuwenhuizen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het rapport de komende periode zal bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is gevraagd het vervolgproces deze zomer te organiseren en in het vierde kwartaal te rapporteren aan de minister. VEMW zal in het OFL maar ook op andere manieren pleiten voor behoud van de geborgde zetels.

Op WaterForum.net kunt u het uitgebreide artikel lezen over de geborgde zetels in waterschapsbesturen.

Bron: VEMW