Terug naar nieuws

Politiek akkoord belangrijke opstap naar realisatie waterstofvoorziening

Pentalateraal Forum NW-Europa stelt politieke verklaring op

Gassen Markt4 juni 2020Thessa de Ridder

Het zogenaamde Pentalaterale Forum, waarin naast Nederland België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zitting hebben, heeft een politiek akkoord gesloten over de rol van waterstof in een klimaatneutrale energievoorziening in Europa. Nederland heeft zich hier hard voor gemaakt in lijn met de ambitieuze waterstofvisie van het kabinet van 30 maart jl. Het belang van waterstof voor de industrie is door VEMW begin mei in een position paper uitgewerkt. VEMW ziet de verklaring van het Pentalaterale Forum als een belangrijke opstap naar realisatie van een doelmatige grensoverschrijdende waterstofvoorziening als belangrijk onderdeel van een klimaatneutrale grondstoffen- en energievoorziening in Europa.

Verklaring
De verklaring geeft een lange termijn visie op een gezamenlijke, grensoverschrijdende en klimaatneutrale waterstofvoorziening in de NW-Europese regio. Daarvoor is niet alleen een ambitie nodig, maar ook een commitment om geïdentificeerde knelpunten m.b.t. onder meer de regulering, de handel, het transport, de kwaliteit en de veiligheid weg te nemen. De zeven landen zijn politiek bereid om de onderlinge samenwerking te versterken. Dat is ook van belang om doeltreffend en doelmatig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de Europese Green Deal, het Recovery Plan, de Europese waterstofstrategie, de Smart Sector Integration, en de projectondersteuning voor infrastructuur (Projects of Common Interest, PCI) kunnen bieden.

Industrie
De industrie heeft behoefte aan klimaatneutrale waterstof, als alternatief voor fossiel aardgas, maar ook als molecuul waarmee CO2-vrije productie en CO2-vrije producten mogelijk worden. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de inrichting van een markt voor klimaatneutrale waterstof is cruciaal voor de verduurzaming van de industrie in Nederland. Een dergelijke markt en de benodigde infrastructuur is er echter nog niet. Voor de waterstofgebruiker is het van evident belang dat zo’n markt en voorziening doeltreffend en doelmatig zijn. Betrouwbaar en betaalbaar. Bij de inrichting moeten de rollen en taken wettelijk verankerd worden en de rechtsbescherming van gebruikers goed geborgd. Met bijzondere aandacht voor de veiligheid en kwaliteit. En met maximale mogelijkheid om van schaalvoordelen te profiteren. Dat zijn essentiële voorwaarden. De verklaring van het Pentalaterale Forum zien wij als een belangrijke opstap naar realisatie van een doelmatige grensoverschrijdende waterstofvoorziening als wezenlijk onderdeel van een klimaatneutrale grondstoffen- en energievoorziening in Europa.”