Terug naar nieuws

EU regelt hergebruik gezuiverd afvalwater

Europees Parlement stemt in met richtlijnen voor hergebruik gezuiverd afvalwater

Wet- en regelgeving3 juni 2020Thessa de Ridder

Het Europees Parlement heeft onlangs ingestemd met nieuwe regels voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater. De regels hebben tot doel het watertekort in de EU te beperken door minimumkwaliteitsnormen vast te stellen voor gezuiverd afvalwater. Het gaat primair om water dat op een veilige manier moet worden gebruikt voor toepassing in land- en tuinbouw. De richtlijn treedt na drie jaar in werking.

Bedreiging
De nieuwe regels maken het mogelijk dat het gebruik van gezuiverd afvalwater de druk op waterlichamen en grondwater vermindert. De daling van het grondwaterpeil, met name door irrigatie van de landbouw, maar ook door industrieel gebruik en stedelijke ontwikkeling, is een van de grootste bedreigingen voor het EU-watermilieu, stelt het Europees Parlement in een persbericht.

De EU wil met deze uniforme regels het gebruik van gezuiverd afvalwater stimuleren voor landbouwirrigatie, goed voor circa de helft van het watergebruik in de EU. Meer water hergebruiken in de landbouwsector zou de druk op de waterbronnen jaarlijks met 5% kunnen verlichten.

Industriële bedrijven
Hoewel de regels primair betrekking hebben op de landbouw kan waterhergebruik ook voor industriële bedrijven een uitkomst zijn. Daarbij is maatwerk essentieel. In het verleden heeft de Europese Commissie al eens aangegeven dat zij waterhergebruik wil betrekken in de zogenaamde Best Available Techniques Reference Documents (BREFs). Deze documenten worden toegepast door het bevoegd gezag bij het beoordelen van vergunningsaanvragen van bedrijven.

Waterfabriek
In Nederland heeft een aantal waterschappen het initiatief genomen om het concept van de waterfabriek uit te werken. Idee is om gezuiverd afvalwater op te werken tot een hogere waterkwaliteit om het vervolgens te leveren aan landbouw, industrie en drinkwaterbedrijven. Uit een uitgevoerde verkenning bleek dat de Waterfabriek één van de oplossingen kan zijn voor het tegengaan van waterschaarste.

Bron: VEMW