Terug naar nieuws

PBL: waterkwaliteit verbetert door voorgenomen maatregelen

Niet alle KRW-doelen worden in 2027 gehaald

6 mei 2020Thessa de Ridder

De waterkwaliteit in Nederland zal de komende jaren verder verbeteren door de voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders voor de volgende ronde van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Niet alle doelen worden tijdig behaald: in 2027 voldoet 30 tot 60 procent van de regionale wateren aan de normen voor de biologische kwaliteit; voor de zoete rijkswateren is dit bijna 100 procent. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Nationale analyse waterkwaliteit. Deze vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de KRW.

Maatregelen intensiveren
De biologische kwaliteit is een maat voor het vóórkomen van de planten en dieren in het water. Daarnaast zijn er normen voor stikstof, fosfor en andere stoffen. Om de KRW-doelen overal te halen is het volgens het PBL nodig om in een aantal gebieden de maatregelen te intensiveren om zo de belasting met nutriënten te verminderen. Verdere verbeteringen in inrichting en in beheer kunnen helpen om de gewenste planten en dieren in het water te laten terugkeren. Effecten van maatregelen kunnen na-ijlen: planten en dieren hebben tijd nodig om zich (opnieuw) te kunnen vestigen. Als het door natuurlijke omstandigheden niet mogelijk is om in 2027 de doelen te halen, is het voor de KRW voldoende dat in 2027 alle benodigde maatregelen zijn getroffen om op termijn de doelen wel te kunnen bereiken.

Aanvullende acties nodig voor overige verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater
Naast nutriënten overschrijden ook verontreinigende stoffen zoals PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), metalen en ammonium de KRW-normen. Voor veel van deze stoffen blijkt er nog niet voldoende zicht te zijn op de bron waar ze vandaan komen. De aanpak van medicijnresten, microplastics en opkomende stoffen verschilt per stofgroep. Het beleid rond deze stoffen kan baat hebben bij een meer integrale aanpak over verschillende stofgroepen en compartimenten (oppervlaktewater, grondwater, bodem) heen.

Integrale aanpak brengt doelen dichterbij

Het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit is sterk afhankelijk van andere beleidsdomeinen, zoals de landbouw, industrie en huishoudens. PBL pleit daarom voor meer coördinatie, afstemming en integratie van het waterbeleid in ander beleid en voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Bron: PBL en VEMW