Terug naar nieuws

Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

Extra budget en vervroegde uitbetaling

Klimaat Beleid en toezicht20 april 2020Thessa de Ridder

In de Rijksbegroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) was voor de regeling indirecte kostencompensatie ETS in uitkeringsjaar 2020 een bedrag opgenomen van €105,6 miljoen. Het ministerie maakte op 17 april jl. bekend dat het bedrag met €5 mln is verhoogd naar €110,6 miljoen. Daarnaast zal de regeling vervroegd worden uitgekeerd aan de aanvragers doordat bepaalde voorwaarden komen te vervallen. Dit houdt verband met de gevolgen van het COVID-19 virus voor bedrijven.

Indirecte kosten
Elektriciteitsproducenten vallen onder het EU ETS en betalen daarom extra CO2 kosten voor hun productie. Die extra kosten worden doorberekend in de elektriciteitsprijs. De Europese Commissie staat lidstaten toe om compensatie te verlenen aan bedrijven die veel elektriciteit verbruiken, bij wie de indirecte kosten het hoogst liggen. Energie-intensieve bedrijven zouden dubbel moeten betalen: voor hun eigen CO2 kosten, en voor die van de elektriciteitsproducenten. Het doel van deze regeling is het voorkomen van weglekken van de activiteiten van energie-intensieve bedrijven, ook wel carbon leakage genoemd. Bedrijven die deze compensatie mogen ontvangen moeten actief zijn in de sectoren die door de Commissie aangemerkt zijn als carbon leakge-gevoelig. De regeling wordt vanaf 2021 opnieuw herzien en de Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel.

Versoepelde voorwaarden
In Nederland wordt de regeling uitgevoerd door de RVO. Normaliter moeten bedrijven ook aan een aantal nationale voorwaarden voldoen om de compensatie te ontvangen. Zo moet een bedrijf deelnemen aan de convenanten voor energie-efficiëntie (MJA3 of MEE), een positief advies over het energie-efficiëntieplan (EEP) voor het desbetreffende jaar hebben ontvangen en een monitoringsrapportage van het EEP-plan hebben opgestuurd naar de RVO. De laatste twee voorwaarden ten aanzien van het EEP-plan komen eenmalig te vervallen. Op die manier wordt een vervroegde betaling van de compensatie mogelijk gemaakt. Bedrijven konden van 14 februari tot en met woensdag 15 april compensatie aanvragen. De RVO zal deze aanvragen versneld behandelen.

VEMW, 17 april 2020