Terug naar nieuws

Continuïteit energie-, water- en telecomsector geborgd door beheerders netwerken

Vitale infrastructuur beschermd door uitvoering protocollen

Elektriciteit Gassen Netwerken16 maart 2020Thessa de Ridder

De continuïteit van voorzieningen van elektriciteit en gas, telecom en drinkwater is een essentiële randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben bedrijven in deze netwerkgebonden sectoren een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren betreft personeelsuitval als gevolg van een pandemie, zoals zich nu voordoet met het corona virus (Covid-19). Hiervoor zijn continuïteitsplannen opgesteld, met maatregelen om bijvoorbeeld de verspreiding van een virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de Rijksoverheid gekeken. Ook VEMW heeft passende maatregelen genomen.

Elektriciteit, gas en telecom
De energie-infrastructuur is vitaal voor het functioneren van onze maatschappij. De gezamenlijke netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus daarom nauwlettend in de gaten, en volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid. De netbeheerders voeren ook overleg met de autoriteiten over de maatregelen die ze moeten nemen om de betrouwbaarheid van de netten te continueren.

De werkzaamheden van de netbeheerders gaan zoveel mogelijk door. Bij gas- of stroomstoringen staan de monteurs van de netbeheerders 24 uur per dag klaar. Wanneer u belt naar het storingsnummer (0800-9009) wordt gevraagd of u (mogelijk) besmet bent met het virus en in quarantaine/thuisisolatie zit. Wanneer dat het geval is, nemen de netbeheerders passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard zetten de netbeheerders geen monteurs in die verkouden zijn, luchtwegklachten vertonen of koorts hebben.

Ook bedrijven in de telecomsector nemen passende maatregelen. De telecom voorzieningen zijn nog extra van belang in geval van een crisissituatie zoals die zich nu voordoet. Niet alleen voor de noodzakelijke communicatie wanneer calamiteiten zich voordoen, maar ook voor het faciliteren van de grootschalige mogelijkheid om thuis te telewerken.

Drink-, grond- en afvalwater

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus. De bedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te garanderen.

Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. De belangrijke verspreidingsroutes van coronavirus Covid-19 en andere coronavirussen lopen niet via water. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil. Ook grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Het coronavirus vormt naar verwachting geen grote bedreiging voor afvalwaterzuiveringen, maar het blijft wel van belang om te werken met de reguliere hygiënevoorschriften vanwege de in het afvalwater voorkomende ziekteverwekkende bacteriën en virussen.

VEMW
Ook VEMW heeft passende maatregelen genomen. Het kantoor in Woerden is de komende weken gesloten. De bureaumedewerkers zijn in de gelegenheid om via telewerken hun werkzaamheden te continueren. Geplande fysieke overleggen met leden en stakeholders zijn of afgezegd en uitgesteld, of vinden plaats via telcon of skype. Het aantal fysieke overleggen is zo tot het minimum beperkt. Uiteraard blijven wij onverminderd beschikbaar voor leden en stakeholders via website (www.vemw.nl), e-mail (desk@vemw.nl) en telefoon (0348-484350).