Terug naar nieuws

Investeringen TenneT blijven groeien

Netbeheerder zet in op aanlanding windparken en uitbreiding netten

Elektriciteit Netwerken13 maart 2020Karin Burghouwt

In 2019 investeerde TenneT 3,1 miljard euro in de uitbreiding van haar netten, ter bevordering van de energietransitie en de leveringszekerheid. De onderneming bereidt zich voor op een jaarlijkse investeringsportefeuille van 4 – 5 miljard euro ter bevordering van de energietransitie (in totaal 40-50 mrd euro tot 2030). Dit staat in het geïntegreerd jaarverslag 2019 van de Nederlands-Duitse transmissienetbeheerder TenneT.

Transitie opgave
TenneT ziet de maatschappelijke acceptatie van nieuwe infrastructuur, de beschikbaarheid van financiering op basis van eigen vermogen en een goed werkende leveranciersmarkt als cruciale randvoorwaarden voor de rol die zij als landelijk netbeheerder speelt in de energietransitie. TenneT’s inspanningen zijn steeds meer gericht op innovatie en optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur. Daarbij is een nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden, de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen van toenemend belang.

Investeringen in uitbreiding netten
De totale omzet over 2019 bedroeg 4,1 mrd euro met een EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) van 753 mln euro. De goede financiële resultaten zijn volgens TenneT enigszins beïnvloed door een minder gunstige regulering, vooral in Duitsland. In het jaarverslag gaat TenneT in op de vorderingen die het maakt in de uitvoering van haar hernieuwde strategie (‘veranderen voor groei’). Deze is in 2019 aangenomen en rust op vier pijlers: het vooruit brengen van de energietransitie, het waarborgen van de leveringszekerheid, het ontwikkelen van de organisatie en de mensen met wie TenneT werkt en het waarborgen van een financiële gezondheid. In overeenstemming met het energiebeleid en de nationale klimaatdoelen in Nederland en Duitsland - de landen waar TenneT opereert - stegen de investeringen in de energietransitie in 2019. Ongeveer een zesde van de totale investeringen zijn besteed aan onderhoud van de bestaande hoogspanningsnetten. Het overige deel is bestemd voor nieuwbouwprojecten en netuitbreidingen.

Op de Noordzee is het hoogspanningsstation Borssele Alpha volgens planning geïnstalleerd en klaar voor gebruik. Tegen 2027 zullen nog eens zeven gestandaardiseerde 700 MW-platforms moeten worden geleverd om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het landelijke net. Bij elkaar verwacht TenneT bijna 10 GW aan offshore aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd in 2030. In Duitsland breidt TenneT de transportcapaciteit voor windparken uit tot bijna 10 GW in 2025. Van 2025 tot 2030 komt daar nog eens 6,5 GW bij.

De energietransitie kan alleen succesvol zijn als de groei van offshore windenergie en onshore zonne-energie geïntegreerd wordt ontwikkeld met netuitbreidingen op het land. Ook daar zet TenneT vol op in. Na een bouwperiode van vijf jaar werd de 60 km lange Randstad 380 kV Noordring, een hoogspanningsverbinding, in gebruik genomen. Andere grote projecten in voorbereiding of aanbouw zijn hoogspanningsverbindingen Zuid-West 380 kV Oost en West, Eemshaven-Vierverlaten en uitbreiding van de capaciteit van de landelijke 380 kV-ring.

TenneT zet ook in op interconnectoren, zoals de Cobra en NordLink kabels. TenneT is ook expliciet op zoek naar oplossingen die niet per se kostbare netuitbreidingen vereisen. TenneT initieert en participeert dan ook in de toekomst in projecten die gericht zijn op het vermijden van netverzwaringen via alternatieven om slimmer gebruik te maken van bestaande infrastructuur en nieuwe technologieën gericht op systeemintegratie. Ook flexibilisering van de elektriciteitsvraag kan daarin een belangrijke rol spelen. De industrie onderzoekt deze opties als instrumenten om te verduurzamen. Het is belangrijk dat TenneT samen met haar partners, in het bijzonder de grootverbruikers, bekijkt hoe de energietransitie de komende jaren moet worden aangestuurd.