Terug naar nieuws

Stuurgroep aanpassing waterschapsbelastingen van start

Hernieuwde poging om te komen tot een toekomstbestendig stelsel

Belastingen17 februari 2020Karin Burghouwt

Waterschappen willen eind dit jaar een gedragen advies tot aanpassing van het belastingstelsel aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een stuurgroep met Menno Snel als onafhankelijk voorzitter gaat zich buigen over verbetervoorstellen voor het belastingstelsel. Deze stuurgroep kwam op 30 januari jl. voor het eerst bij elkaar. De stuurgroep richt zich op een aantal knelpunten en meekoppelkansen en wil waterschapsbesturen en stakeholders bij de uitwerking betrekken.


De opdracht is het oplossen van de meest urgente knelpunten in het huidige belastingstelsel en het meenemen van gunstige meekoppelkansen. Daarbij wordt een viertal uitgangspunten gehanteerd:
• Kostenterugwinning staat centraal;
• Er is (meer) ruimte voor bestuurlijke regionaal maatwerk;
• Een lastenverschuiving in de watersysteemheffing blijft beperkt;
• De aanpassingen moeten uitlegbaar, maatschappelijk gedragen robuust en doelmatig zijn.

De stuurgroep vergadert in totaal 4 keer. Na elke bijeenkomst wordt een terugkoppeling gedeeld. In juni levert de stuurgroep een conceptadvies op. De waterschapsbesturen spreken zich hierover in de tweede helft van dit jaar uit. In de periode tot de zomer worden 3 bijeenkomsten voor stakeholders georganiseerd. De eerste vindt plaats op 5 maart aanstaande.

VEMW heeft eerder samen met VNO-NCW, LTO en VBNE aangegeven dat de partijen betrokken willen worden bij de totstandkoming van de voorstellen. Deze kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de belastingbetalende bedrijven en instellingen die de organisaties vertegenwoordigen. Regelmatig overleg is essentieel voor het verkrijgen van draagvlak en zal een positief effect hebben op de uiteindelijke besluitvorming. VEMW pleit voor doelmatige en duurzame oplossingen op het niveau van de hele (afvalwater)keten. Bedrijven zijn onderdeel van deze keten.

Bron: Unie van Waterschappen en VEMW