Terug naar nieuws

Samenwerking in de energie- en stoffenketen versnelt en versterkt transitie

Inspiratietours CO2-reductie industrie blijken schot in de roos

Klimaat 11 februari 2020Thessa de Ridder

Voor de industrie is de energietransitie niet beperkt tot verduurzaming van de energievoorziening, maar ook van de grondstoffen en valorisatie van reststoffen. Dat vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven in de voortbrengingsketen. Afgelopen vrijdag bleek bij de 3e industriële CO2-reductie inspiratietour op het Chemiepark Delfzijl dat dit in de praktijk ook al vorm begint te krijgen.

Transitie
De industrie staat voor de grote uitdaging om 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 - ten opzichte van 1990 - te realiseren. Om bedrijven te inspireren hoe uitstootreductie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, en de ambities van het Klimaatakkoord te realiseren, hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en VEMW een drietal inspiratietours georganiseerd. Met een grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij de uitvoering van klimaatmaatregelen.

Inspiratie
Het Klimaatakkoord stelt de industrie voor grote uitdagingen. RVO, NVDE en VEMW beogen met de inspiratietours een brug te slaan tussen het doel van de emissiereductie en de realisatie daarvan door uitwisseling van kennis en praktische ervaringen van koploperbedrijven. Dat zijn bedrijven die nieuwe, innovatieve of opgeschaalde technologieën op praktijkschaal toepassen in bedrijfsprocessen of de utilities daaromheen. Het interessante is dat de toepassing van technologieën zoals bio- en groengasproductie, pyrolyse-olieproductie, zon-PV, elektrificatie door industriële warmtepompen of (hybride) boilers weliswaar geen blauwdruk bieden voor een ander bedrijf, maar wel een brede indruk van de mogelijkheden – en de te overwinnen knelpunten - om het energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot, daadwerkelijk weten te verminderen.

Op het Chemiepark Delfzijl lopen een aantal inspirerende pilot- en demonstratieprojecten die betrekking hebben op het produceren van duurzame chemicaliën en plastics. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van algen, groene waterstof, mierenzuur en anorganische stoffen zoals fosfaat, dat door valorisatie van reststoffen wordt gewonnen. De bedrijven proberen daarbij ook in toenemende mate de CO2-uitstoot van hun energieconsumptie te verminderen door toepassing van hybride boilers, warmtepompen, waterstof, windturbines en zon-PV. De transitie wordt daarbij versterkt en versneld door samenwerkingsverbanden tussen bedrijven als Nouryon, Photanol, BioMCN, Teijin, Avantium en EEW.