Terug naar nieuws

Kabinet stelt energietransport met Verenigd Koninkrijk veilig

Besluit voorziet in 'cliff edge Brexit' en overgangsperiode

Elektriciteit Netwerken, Markt31 januari 2020Karin Burghouwt

De regering heeft een besluit genomen om het grensoverschrijdend elektriciteitstransport (BritNed) en gastransport (BBL) tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen. Het besluit voorziet in de gevallen dat het VK de EU verlaat zonder terugtrekkingsakkoord of na afloop van een overgangsperiode indien er een akkoord is en in werking treedt.

Juridisch kader
Het kabinetsbesluit moet een juridisch kader bieden op grond waarvan de twee bestaande energieverbindingen, BritNed en BBL voor respectievelijk het transport van elektriciteit en gas, kunnen blijven functioneren in geval van beide mogelijke scenario’s; het VK verlaat de EU zonder terugtrekkingsakkoord (‘cliff edge Brexit’), of het VK verlaat de EU na afloop van de overgangsperiode zoals voorzien in het ontwerp terugtrekkingsakkoord.

Verzamelwet Brexit
Bij de Eerste Kamer ligt een aanhangig voorstel voor een Verzamelwet Brexit, dat de noodzakelijke wettelijke grondslag moet bieden voor het kabinetsbesluit. Het wetsvoorstel is bedoeld om onaanvaardbare gevolgen voor burgers en bedrijven in verband met de Brexit te voorkomen. In het voorstel is een flexibele inwerkingtredingsbepaling opgenomen. Dit is gedaan met het oog op de nog ongewisse situatie rond het verdere verloop van de parlementaire besluitvorming in het VK over de Brexit. Daarmee kan worden ingespeeld op de situatie dat de inwerkingtreding van een onderdeel in de verzamelwet moet worden uitgesteld of zelfs achterwege worden gelaten, bijvoorbeeld in verband met bereikte overeenkomsten met het VK. Tevens is voorzien in de mogelijkheid om terugwerkende kracht te verlenen aan onderdelen alsmede besluiten en uitvoeringsregelingen, met het oog op de situatie dat het wetgevingstraject van de Verzamelwet Brexit niet voltooid zal zijn vóór de datum waarop een cliff edge Brexit een feit zou kunnen zijn.

Terugtrekkingsakkoord
Met het oog op de gewenste flexibiliteit is de inwerkingtreding van de diverse onderdelen van het kabinetsbesluit in het geval van een cliff edge Brexit gekoppeld aan die van de daaraan ten grondslag liggende onderdelen in de Verzamelwet Brexit. De bijzondere situatie die ontstaat bij een cliff edge Brexit rechtvaardigt volgens de regering een afwijking van de voor regelgeving geldende vaste verandermomenten en minimum invoeringstermijn. In het geval wel een terugtrekkingsakkoord wordt gesloten met het VK en bovenbedoelde situatie zich dus niet voordoet, zal worden bezien of na afloop van de overgangsperiode zoals voorzien in het ontwerp terugtrekkingsakkoord, dit besluit in werking kan treden. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de – nu nog onduidelijke – toekomstige relatie tussen Nederland en het VK of tussen de EU en het VK.