Terug naar nieuws

Netbeheerders kunnen niet worden verplicht klantgegevens uit te wisselen

CBb: toestemming energiegebruiker vereist voor uitwisseling persoonsgegevens

Elektriciteit Gassen Netwerken15 januari 2020Thessa de Ridder

De Informatiecode Elektriciteit en Gas biedt geen grondslag voor de onderlinge uitwisseling van consumentengegevens in de energiesector. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigt met haar besluit de aanpassingen in de Informatiecode, omdat deze een plicht voor netbeheerders tot uitwisseling in het leven roept, zonder dat is verzekerd dat een daarvoor door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven grondslag, zoals toestemming van de klant, aanwezig is.

Informatiecode
De Informatiecode is een wettelijke regeling onder meer over de wijze van gegevensverwerking voor de leveranciers en transporteurs van gas en elektriciteit. Onderlinge uitwisseling van consumentengegevens maakt een zogenoemd aanbod-op-maat mogelijk, waarmee het overstappen naar een andere energieleverancier wordt vergemakkelijkt of een energiebesparingsadvies op maat kan worden aangeboden aan een energie eindgebruiker. De energiebranche dacht dat wijziging van de Informatiecode een wettelijke grondslag voor de onderlinge uitwisseling kan bieden, en netbeheerders kan verplichten om klantgegevens te verstrekken aan energieleveranciers.

Privacywetgeving
Die verstrekking van klantgegevens kan echter in strijd zijn met de privacywetgeving die is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de formulering in de codewijziging verplicht ACM de netbeheerder om klantgegevens uit te wisselen, en dat mag volgens de rechter niet omdat de netbeheerder zich moet kunnen houden aan de AVG. Het CBb vernietigt om die reden het ACM-besluit tot wijziging van de Informatiecode. Door de CBb-uitspraak kunnen netbeheerders alleen gegevens aan leveranciers verstrekken voor een aanbod op maat als de consument daar zelf toestemming voor geeft.

Data-uitwisseling
Netbeheer Nederland en Energie-Nederland voeren met VEMW en andere stakeholders een marktdialoog over data-uitwisseling in de energiesector. Het doel van de dialoog is te komen tot een afsprakenstelsel om data-uitwisseling te faciliteren die de integriteit van de netwerken en overige infrastructuur bevordert, het functioneren van de elektriciteits- en gasmarkt bevordert en het doeltreffend en doelmatig aanbod van bestaande en nieuwe diensten voor energiegebruikers verbetert. Daarbij zijn de borging van dataveiligheid en een doeltreffende datagovernance belangrijke randvoorwaarden. Bij dit proces zijn dan ook naast de beleidsmaker (ministerie van EZK) ook de toezichthouders ACM en Autoriteit Persoonsgegevens (PG) betrokken.