Terug naar nieuws

Nieuwe poging tot aanpassing belastingstelsel waterschappen

Waterschappen willen binnen 1 jaar tot nieuwe voorstellen komen.

Prijzen en tarieven19 december 2019Karin Burghouwt

Waterschappen willen eind 2020 met een pakket aan voorstellen komen voor aanpassing van het belastingstelsel. Daarmee pakken ze de draad weer op nadat eerdere voorstellen voor integrale aanpassing van het stelsel niet haalbaar bleken.

De organisaties willen drie urgente knelpunten wegnemen en vijf ‘meekoppelkansen’ uit het vorige traject meenemen bij het uitwerken van de voorstellen. Dit is besloten in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december jl..

De opdracht die de waterschappen hebben geformuleerd richt zich op de ontwikkeling van voorstellen op in totaal acht terreinen en betreft zowel de watersysteemheffing als de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Kostenterugwinning is het centrale uitgangspunt bij de vormgeving van het nieuwe stelsel. Verder willen de waterschappen ruimte voor ‘bestuurlijk regionaal maatwerk’ en willen zij dat lastenverschuivingen tussen verschillende belastingbetalende categorieën beperkt blijven.

Het vervolgtraject wordt aangestuurd door een stuurgroep. Alle (21) waterschappen vaardigen één bestuurder af. Het overleg van deze stuurgroep wordt voorbereid door een ambtelijke werkgroep. De waterschappen willen gebruik maken van een externe procesbegeleider maar stellen net als in het eerdere traject geen klankbordgroep in met daarin onafhankelijke deskundigen die voorstellen toetsen op volledigheid, juistheid, et cetera. Dat is wat VEMW betreft een gemiste kans.

VEMW heeft eerder samen met VNO-NCW, LTO en VBNE aangegeven te worden betrokken bij de totstandkoming van de voorstellen. Deze kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de belastingbetalende bedrijven en instellingen die de organisaties vertegenwoordigen. Regelmatig overleg is essentieel voor het verkrijgen van draagvlak en zal een positief effect hebben op de uiteindelijke besluitvorming.

Bron: VEMW en Unie van Waterschappen, 19 december 2019