Terug naar nieuws

Ruim 44.000 bedrijven voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

Bevoegd gezag krijgt extra ondersteuning voor stimulering

Klimaat Beleid en toezicht18 december 2019Thessa de Ridder

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer gemeld dat ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben voldaan aan de Informatieplicht Energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 van kracht is. Medio september meldde de minister nog dat de teller stond op ruim 27.000 inrichtingen. Bedrijven met een auditplicht onder de Europese Energy Efficiency Richtlijn (EED) hadden tot en met 5 december 2019 uitstel van de informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd zullen door hun bevoegd gezag (gemeente) worden aangesproken en riskeren uiteindelijk een dwangsom.

Informatieplicht
Naast de langer bestaande energiebesparingsplicht is sinds 1 juli 2019 ook de informatieplicht energiebesparing van kracht. Hiermee is het verplicht geworden voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken om te rapporteren over hun energieverbruik en de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst die ze hebben genomen. Als deze erkende maatregelen nog niet zijn genomen, mag het bedrijf aangeven waarom dat zo is en wanneer ze de maatregelen gaan nemen.

Ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben voor 5 december in het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welke maatregelen nog op de planning staan. Het cumulatieve verbruik waarover is gerapporteerd bedraagt 2,1 miljard m³ gas en 16,5 TWh elektriciteit.

De informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen, waardoor de toezichtstaak effectiever kan worden uitgevoerd. De RVO concludeert dat bedrijven en instellingen de gevraagde gegevens veelal zorgvuldig hebben aangeleverd. Uit de rapportages blijkt dat meer dan de helft van de toepasselijke maatregelen al volledig is doorgevoerd. Circa 15 procent van de erkende maatregelen moet nog door de bedrijven worden uitgevoerd.

Ondersteuning
In het laatste jaar van het Energieakkoord, dat in 2020 overgaat in het Klimaatakkoord, zal extra aandacht worden besteed aan de energiebesparingseisen uit de Wet Milieubeheer. Met MKB-Nederland wordt momenteel onderzocht of de branches hun leden daarbij verder kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de erkende maatregelen. Ook het bevoegd gezag wet milieubeheer, de gemeenten en haar omgevingsdiensten, krijgen extra ondersteuning om bedrijven te stimuleren en te bevorderen om (alsnog) te voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht. In de Klimaat- en Energieverkenning 2019 wordt geraamd dat de extra inzet op de energiebesparingsplicht in het kader van het Energieakkoord optelt tot een besparing van 9,7 PJ in 2020.