Terug naar nieuws

Beheersen legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties vereist opbouw van kennis

Bedrijven en Omgevingsdiensten voeren constructief overleg over vervolgaanpak

Klimaat Beleid en toezicht18 december 2019Thessa de Ridder

Bedrijven en vertegenwoordigers van omgevingsdiensten vinden dat actie is geboden om te komen tot adequate beheersing van legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties. Tijdens een constructief overleg bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben de partijen afgesproken om de beheersing van de risico’s op groei en verspreiding van legionella pneumophila gezamenlijk ter hand te nemen. Daarbij is van belang dat het gebrek aan kennis over de groei en verspreiding van legionella pneumophila zo snel mogelijk wordt ondervangen zodat risico’s beter kunnen worden ingeschat en eventuele beheersmaatregelen gerichter kunnen worden genomen.

Aanleiding om in actie te komen zijn een aantal legionella-besmettingen in Noord-Brabant in 2017 en 2018. De bacteriën bleken afkomstig te zijn uit een tweetal industriële waterzuiveringsinstallaties. Uit onderzoek van RIVM bleek vervolgens dat bij zeker 81 waterzuiveringsinstallaties in Nederland de kans op legionellagroei en –verspreiding aannemelijk is. Daarbij gaat het in 69 gevallen om industriële installaties en in 12 gevallen om rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Van belang is dat bedrijven die over een biologische waterzuivering beschikken gaan monitoren en gaan bepalen wat ze kunnen doen als er inderdaad legionella wordt aangetroffen. Daartoe is nodig dat er een beheersplan wordt opgesteld. Afgesproken is dat omgevingsdiensten aan bedrijven de ruimte bieden om eigenstandig afwegingen te maken omtrent de te nemen beheersmaatregelen. Naar verwachting publiceert RIVM begin 2020 een rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen. Mogelijk biedt dit aanknopingspunten voor het vervolg.

Begin 2020 zullen bedrijven ook zelf met initiatieven komen om te komen tot verbreding en verdieping van kennis. Bedrijven hebben de intentie om een “blueprint” te ontwikkelen voor een risicoanalyse als ook om nader onderzoek te doen teneinde beter te begrijpen onder welke specifieke omstandigheden legionella pneumophila kan groeien en verspreiden. Bedrijven en de overheid hebben beiden belang bij een gedegen kennisbasis die nu zo snel mogelijk opgebouwd moet worden. In 2020 zal ook het gesprek tussen de bedrijven en de omgevingsdiensten worden voortgezet.

Bron: VEMW