Terug naar nieuws

Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

EU ETS begint zijn vruchten af te werpen

Klimaat 21 november 2019Karin Burghouwt

Europese broeikasgassen zijn met 2% gedaald in 2018 en in totaal met 23% ten opzichte van 1990. Dit blijkt uit een rapport dat de Europese Commissie publiceerde. Er moet echter nog veel gebeuren om de doelstellingen voor 2030 te halen. De Commissie hamert op goede implementatie in de lidstaten.

Uitstoot in ETS-sectoren daalt het hardst
Het EU Climate Action Progress Report is één van de vier rapporten die de Europese Commissie eind oktober aannam. Het rapport laat wederom zien dat de meeste reductie gerealiseerd werd in de elektriciteitssector en andere EU ETS-sectoren. ETS-installaties reduceerden in totaal 4,1% van hun uitstoot in 2018. Het EU ETS is het belangrijkste instrument om doelmatig emissies terug te dringen in de EU en dat lijkt nu steeds meer zijn vruchten af te werpen. In sectoren die niet onder het ETS vallen (zoals transport, gebouwde omgeving, landbouw en afvalverwerking) werd de uitstoot gemiddeld met 0,9% gereduceerd. Het rapport noemt daarnaast het globaal afnemen van CO2-opnemende bronnen in de laatste vijf jaar zorgwekkend. Dit komt met name door het krimpen van bossen. Naast het EU Climate Action Report verscheen er ook het Carbon Market Report, over het functioneren van de Europese CO2 markt en een CCS Directive Implementation Report. Dat laatste rapport toont aan dat de bepalingen uit de Europese Richtlijn Carbon Capture and Storage (CCS) in de praktijk nog steeds weinig worden toegepast, maar dat er in verschillende lidstaten – waaronder Nederland - groeiende interesse en potentie in CCS-projecten is ontstaan.

Goede implementatie van bestaande doelstellingen
De krimpende uitstootcijfers in met name de ETS-sectoren laten zien dat de EU meer dan goed op weg is om haar reductiedoelstelling voor 2020, 20% ten op zichtte van 1990, te halen. De huidige Eurocommisaris Miguel Arias Cañete is verheugd over het feit dat emissies dalen in de EU, terwijl de economie groeit. Tegelijkertijd benadrukt hij in een persverklaring dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van energie-efficiëntie, CO2-standaarden voor auto’s en bussen en de emissie-intensiteit van brandstoffen in de transportsector. De Commissie wil op deze vlakken meer ambitie om de doestellingen voor 2030 te halen. Een andere belangrijke algemene conclusie is dat de implementatie van maatregelen in de lidstaten sneller moet gaan om de doelstellingen voor 2030 te behalen. De EU kan in 2030 45% van haar uitstoot in gereduceerd hebben, maar dan moeten wel alle maatregelen en doelstellingen goed geïmplementeerd worden. De reductie in niet-ETS sectoren zal afhankelijk zijn van betere nationale implementatie van het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Om dit in goede banen te leiden ziet de EC een belangrijke rol weggelegd voor de integrale nationale energie- en klimaatplannen (INEK). Deze moeten voor het einde van dit jaar afgerond zijn.